NIRAS skal gjennomføre miljøstudier før etableringen av energiøya i Nordsjøen

Vaagehvaler

Energinet har valgt NIRAS til å gjennomføre strategiske miljøvurderinger samt miljøstudier av den foreslåtte energiøya og omkringliggende havvindparker i Nordsjøen. I løpet av de kommende årene (frem til 2024) vil NIRAS registrere og studere sjøpattedyr, fiskebestander og fuglefauna (blant annet) på ulike tider av året.

12. august, 2021
 • SDG: #14, #7
 • Sektorer: Miljø
 • Land: Danmark
 • Klient: Energinet

Etter det nylige anbudet fra Energinet ble NIRAS tildelt oppdraget med å foreta strategiske miljøvurderinger og gjennomføre miljøstudier i forbindelse med den foreslåtte utbyggingen av en ny energiøy i Nordsjøen, som skal ligge ca. 100 km fra den danske vestkysten. NIRAS-spesialister i Danmark og Storbritannia vil påta seg oppdraget sammen med et solid team av underkonsulenter fra DCE, University of St. Andrews, Bio-App, DNV og Integra Consult.

Planen omfatter etablering av den første energiøya i Nordsjøen, samt en 3-gigawatt havvindpark, med mulighet for en påfølgende utvidelse til 10 gigawatt. Energiøya blir det største fornybare energiprosjektet i Danmark og i Nordsjøen så langt.

Teamet som foretar miljøvurderingene og utredningene for Energinet har lang erfaring når det gjelder å arbeide sammen. Teamet har også ledet miljøvurderingene for Energinet i forbindelse med Hesselø Havvindmøllepark.

“I NIRAS jobber vi mye innen miljø, bærekraft og energi. Det er av enorm betydning for oss å være en del av et så sentralt prosjekt i den danske energisektoren. Et komplekst-, unikt- og politisk betydningsfullt prosjekt som vi gleder oss til å komme i gang med.” Betina Haugaard Heron, NIRAS’ Project Director

Kjente oppgaver i ukjent farvann

NIRAS er en global aktør innen offshore-konsulentvirksomhet med spesialister basert i Europa og Asia og er glad for å ha blitt tildelt dette nye oppdraget av Energinet.

“Selv om vi har mer enn 25 års erfaring med konsulentvirksomhet fra tidlig fase med forstudier av etablering og drift av havvindparker, ser vi virkelig frem til dette oppdraget. Prosjektet gir nye faglige utfordringer med etablering av en kunstig øy i tillegg til havvindparker. Det kreves detaljerte miljøvurderinger i løpet av de neste årene, inkludert undersøkelser av sjøpattedyr hvor niser, hvitnebbdelfiner og vanlige vågehval vil bli registrert”, sier Betina Haugaard Heron og fortsetter: “Energiøya i Nordsjøen vil ligge mye lenger unna kysten sammenlignet med tidligere prosjekter i Danmark, og i et område der biologien ennå ikke er registrert så detaljert som i mange andre havområder.”

Den strategiske miljøvurderingen

En sentral del av oppdraget er utarbeidelse av en strategisk miljøvurdering (SEA) av planen for etablering av energiøya, primært basert på eksisterende data og informasjon om miljøforhold, inkludert dyreliv.

Hensikten er å identifisere de forventede betydelige miljøpåvirkningene av planen, og å foreslå alternativer for å redusere negative påvirkninger. SEA vil bli konsultert med offentligheten, hvor offentligheten kan kommentere og bidra med funnene. Informasjonen og vurderingene i miljørapporten, samt merknader fra høringen, vil bli tatt i betraktning i beslutninger fattet av Energistyrelsen (den myndighet som er ansvarlig for miljøvurderingen av planene for energiøya) om det konkrete prosjekt som skal gjennomføres.

NIRAS vil i tillegg også utarbeide en rapport i henhold til forskrifter i miljøvurderingsloven, for at Energistyrelsen skal informere deres vurdering av planene for energiøya.

Miljøvurderinger

Mellom nå og 2024 vil NIRAS gjennomføre undersøkelser og analyser av data for sjøpattedyr, fiskebestander og fuglefauna på ulike tider av året i området der den planlagte energiøya og havvindparken skal ligge.

Data og rapporter fra disse studiene vil bli brukt av Energinet og Energistyrelsen i den innledende utviklingen av energiøyprosjektet. Miljøvurderingene er også avgjørende for den påfølgende anbudsprosessen for å velge utbyggere for øya og de omkringliggende vindparkene.

Studiene vil hjelpe utviklere med å identifisere potensielle risikoer i prosjektområdet, og er dermed en viktig informasjonskilde for de som utarbeider tilbudene sine under konsesjonskonkurransen. Utbyggerne som velges gjennom denne prosessen vil deretter foreta omfattende miljøvurderinger av de spesifikke prosjektene.

“Vi gleder oss til å komme i gang med oppdraget, som er både spennende og faglig utfordrende. At miljø er en så viktig forutsetning for gjennomføringen av dette betydningsfulle prosjektet for den grønne omstillingen gjør oss bare mer motiverte.” Margot Møller Nielsen, Prosjektleder på oppdraget.

Om energiøyer

Et politisk flertall har vedtatt at det skal etableres to energiøyer i Danmark.

 • Én av dem vil være en kunstig øy som ligger ca. 100 km utenfor Jyllands vestkyst i Nordsjøen. Når de er ferdigstilte, vil energiøya i Nordsjøen hente 3 GW energi fra havvindparker nær øya, som skal eksporteres til Danmark og andre land. På sikt kan energiøya i Nordsjøen bygges ut til en kapasitet på 10 GW.
 • Den andre energiøya er Bornholm, som etter planen skal være et samleknutepunkt for 2 GW energi fra havvindparker på Rønnebank, ca. 20 km fra sørkysten av Bornholm. Herfra skal grønn energi eksporteres til Sjælland og andre land. Rambøll ble tildelt oppdraget for miljøvurderinger for denne delen av prosjektet.
 • 1 GW vindenergi er tilstrekkelig til å gi tilsvarende det årlige energiforbruket til én million husstander.

Om miljøvurderingene

Miljøvurderingene vil bli utført både basert på eksisterende data og nye studier i Nordsjøen frem til 2024. Leveransene i dette arbeidet omfatter:

 • Utarbeidelse av rapporter til bruk for miljøvurdering av planene for energiøyene i henhold til forskrifter i miljøvurderingsloven.
 • Utarbeidelse av vurderinger om energiøyenes påvirkning på vernede Natura 2000-områder.
 • Studier av flora og fauna på havbunnen.
 • Studier av havpattedyr i området, bestandsstørrelse og bevegelse.
 • Studier av trekkveier for fugler, deres overvintring og fôrings- og hekkeplasser.
 • Studier av trekkveier eller matsøk for flaggermus til sjøs.
 • Studier av fisk og fiskebestander, deres gyteområder osv.
 • Studier av fiskeriaktiviteter i området.