Rails Merging Ns 04492 1024 (1)

Jernbaner, metro og lettbaner

NIRAS planlegger og gjennomfører prosjekter og løsninger i forbindelse med jernbane, metro og lettbaner – og herunder også for rullende materiell og batteritog. Vi jobber både med anlegg, drift og vedlikehold over hele verden.

Det faglige nivået vårt er høyt og vi er gode til å lytte, involvere og samarbeide. Det gjør oss i stand til å levere optimale løsninger som matcher kundenes forventninger.

Vi jobber målrettet med bærekraft, miljø og arbeidsmiljø. Som en del av det naturlige samarbeidet involverer vi relevante spesialister fra andre områder i NIRAS – for eksempel innen miljø, arbeidsmiljø, geoteknikk og drenering.

Prosjekt- og prosjekteringsledelse i alle prosjekttyper og prosjektfaser

Vi tilbyr prosjekt- og prosjekteringsledere som har mange års erfaring med alle typer prosjekter, for eksempel bygging av Ringsted-Femern Banen i Danmark og forberedende arbeid for elektrifisering av jernbanen mellom Aarhus og Nørresundby (Lindholm).

Vi ivaretar prosjektledelsen av utbyggingen av nytt fibernett (FTN) langs jernbanestrekninger i hele Danmark og mindre oppgaver med spesialfaglige løsninger til kommuner eller virksomheter når det gjelder adkomst til jernbaner, nye adkomstveier til jernbanestrekninger eller ledningsanlegg.

Vi utarbeider anleggsoverslag og prosjektbeskrivelser, koordinerer grenseflater på tvers av faggrupper, lager strategier for både anbud og tilbud, utarbeider anbuds- og tilbudsmaterialer, samt planlegger og gjennomfører både anbuds- og tilbudsprosesser.

Fagledelse og prosjektering

Vi har høyt spesialiserte fagfolk innen alle jernbanefag.

Spor

Vi tilbyr løsninger innenfor alle aspekter av sporprosjektering – fra konsekvensutredning og ekstern kvalitetssikring til anbudsmateriale og as-built -dokumentasjon.

Kjørestrøm og sterkstrøm

Vi tilbyr løsninger innenfor alle aspekter av kjørestrøm og sterkstrøm ved jernbanen, inkludert:

 • Utarbeidelse av sporplaner (skjematiske og geografiske), tverrsnitt, koblingsskjemaer, returkretsskjemaer, jordingsplaner- og tabeller
 • Dimensjonering av kjørestrømanlegg, fundamenter og master
 • Fjernstyring av kjørestrøm
 • Detaljprosjektering av sterkstrømsoppgaver ved jernbanen – inkludert sporvekselvarme, generator- og UPS-anlegg, fremmednett og andre forsyninger
 • Byggherrerådgivning innenfor el- og installasjonsteknikk, intelligente bygningsinstallasjoner, svakstrømsinstallasjoner, maskininstallasjoner, høyspenningsteknikk og elforsyning
 • Tilsyn på komplekse sterkstrømsprosjekter
 • Design og detaljprosjektering av høyspenningsanlegg/kjøreledningsanlegg
 • Detaljprosjektering av BPU jording og potensialutligning i henhold til DS/EN 50122 og gjeldende regler
 • Design av føringsveier i sin helhet
 • El-teknisk dokumentasjon i samsvar med internasjonale normer og referansesystemer

Sikrings- og signalsystemer, planoverganger

Vi tilbyr løsninger innenfor alle aspekter av signalanlegg, togkontroll og fjernstyring på baner – herunder stasjoner, strekningsanlegg (linjeblokk) og planoverganger (inkludert forholdene som vender mot veien).

Vi jobber både med nye signalsystemer (ERTMS) og de eksisterende sikrings- og signalsystemene i Norge og utlandet. Vi jobber også med det trafikale grunnlaget, som omsetter jernbanens trafikale regler for togkjøring om til en teknisk løsning.

Konstruktioner ved baner

Vi tilbyr løsninger innen alle aspekter av konstruksjoner ved banen, inkludert:

 • Vurdering av betydningen den kommende sportraséen får for eksisterende broer og byggverk i prosjektets tidlige fase
 • Design og prosjektering av vei- og gangbroer, sporbærende broer, tunneler, geoteknikk, kystsikring, faunapassasjer, broer over vann, samt bevegelige broer
 • Bruk av avanserte 3D BIM-programmer med 3D elementberegningsprogrammer og med utarbeidelse av anleggsoverslag
 • Vi utarbeider geoteknisk risikovurdering
 • Validering av broer, faunapassasjer, øvrige byggverk og geoteknikk

BIM

Vi utvikler og bruker digitale metoder som åpner opp muligheter for å jobbe bedre sammen om å levere mer robuste og byggbare prosjekter.

Faseplanlegging

Vi utfører faseplanlegging som optimaliserer planen for gjennomføringen av et anleggsprosjekt der arbeider innenfor ulike disipliner skal koordineres – for eksempel jordarbeid, geoteknikk, spor, kjørestrøm, sikring og konstruksjoner.

Kapasitetssimulering

Vi utfører også simuleringer som dels gjør det mulig å analysere hvilke konsekvenser endringer i infrastrukturen vil få for jernbanens kapasitet, dels å analysere om en gitt kjøreplan er tilstrekkelig robust og kan realiseres i overensstemmelse med krav til punktlighet.

Sikkerhet og CSM

Vi tilbyr løsninger innen jernbanesikkerhet – for eksempel myndighetsgodkjenninger og tillatelser til idriftsettelse i samsvar med EU’s Common Safety Method (CSM).

Rullende materiell og batteritog

Vi tilbyr løsninger innenfor rullende materiell – for eksempel analyse av kapasitetsbehov, vedlikeholdsplanlegging og innkjøpsstrategi.

Vi tilbyr løsninger innenfor implementering, drift og vedlikehold av batteritog.

Stasjoner

Vi prosjekterer stasjoner og stasjonsanlegg og analyserer hvordan anleggene kan utføres i overensstemmelse med de europeiske spesifikasjonene (TSI). Vi jobber også med sikkerhet på togstasjoner og andre offentlige rom. Les mer om dette under Trygghetsanalyser og trygghetsdesign.

Økonomiske analyser

Vi utfører økonomiske analyser ved anleggelse av nye strekninger, samt ved drift og vedlikehold av baner og materiell.

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Director

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se også: