Arktisk Miljø

Arktisk miljø

I NIRAS har vi en rekke eksperter med solid bakgrunnskunnskap om miljøarbeid i arktiske regioner.

Erfaringen vår bygger på et stort antall miljøprosjekter på Grønland. Mange års aktiviteter og omfattende prosjekterfaring på Grønland har gjort at NIRAS har et stort antall eksperter til rådighet med bred innsikt i arktisk miljøarbeid og de spesielle forholdene som gjør seg gjeldende når man jobber i et arktisk klima.

Vi jobber i alle deler av Grønland – fra Nanortalik i sør til Station Nord i Nordøst-Grønland – og deltar aktivt i utviklingen av det grønlandske samfunnet. Prosjektkatalogen vår innenfor miljø inneholder et bredt spekter av forskjellige oppdrag som f.eks. konsekvensutredning (EIA), miljøgodkjenninger, miljøovervåking, inkludert forurensningsundersøkelser av f.eks. jord og grunnvann og forurensede byggematerialer, bygningsundersøkelser, myndighetsrådgivning og miljøkurs.

Klimaendringer, utvinning av råvarer og infrastrukturprosjekter utfordrer miljøet i Arktis i stadig større grad. I NIRAS hjelper vi både myndigheter og virksomheter med å håndtere miljøkonsekvensene av større prosjekter og overvåker menneskeskapte påvirkninger av den arktiske naturen. Vi undersøker og kartlegger miljøeffekter, det arktiske biologiske mangfoldet og forurensninger, og utvikler metoder for å avverge konkrete miljøproblemer.

Utvinning av råvarer på Grønland

I forbindelse med gruvedrift og råstoffaktiviteter på Grønland har vi bygd opp lang erfaring innenfor bransjen, og gjennomfører miljøundersøkelser, miljøovervåking og om nødvendig avvergende tiltak. I forbindelse med nye prosjekter utfører vi feltstudier av baseline-forholdene i prosjektområdene. Det omfatter bl.a. kartlegging av det lokale biologiske mangfoldet, screening av vannkjemien og etablering av værstasjoner for å dokumentere lokale værforhold. Alt dette bidrar til å utarbeide prosjektenes lovpålagte konsekvensutredning, som er en viktig bestanddel av gruveselskapers søknad om utnyttelsestillatelse.

"Vi er en del i NIRAS som har gitt en del av hjertet vårt til Grønland. Vi VIL virkelig Grønland”

forteller Peter Henriksen, som har bodd og jobbet på Grønland i en årrekke.

Vi ivaretar også den løpende miljøovervåkingen i konstruksjonsfasen og driftsfasen for flere aktive gruveprosjekter – vi legger f.eks. til rette for et lovbestemt, mangeårig miljøovervåkningsprogram, som sammen med andre tiltak sikrer bærekraft, sosialt ansvar og Grønlands unike natur ved rubingruven Aappaluttoq, omtrent 180 km sør for Nuuk.

Sosialkonsekvensutredning (SIA)

Gjennomføring av store prosjekter som anses å ha en betydelig påvirkning på lokalsamfunnet, krever en prosess der denne samfunnspåvirkningen evalueres. På norsk kalles denne prosessen en sosialkonsekvensutredning (SIA).

SIA omfatter antropologiske og samfunnsøkonomiske analyser av prosjektet med involvering av befolkningen og interessenter i de berørte samfunnene. I tillegg innhentes det en rekke sosioøkonomiske data. På dette grunnlaget utarbeides det vurderinger av prosjektets negative og positive samfunnsmessige påvirkninger. Dessuten anbefales det en rekke tiltak som kan iverksettes for å redusere de negative og styrke de positive påvirkningene.

NIRAS har all nødvendig kompetanse til å gjennomføre slike SIA-prosesser, og har blant annet håndtert prosessen for atskillige infrastruktur- og råstoffprosjekter på Grønland.

Undersøkelse og overvåking av arktisk miljø

Vi har lang erfaring med undersøkelse, avgrensning og risikovurdering av forurensning av jord og grunnvann i Arktis på vanskelig tilgjengelige steder både i sør og nord. Undersøkelsene utføres med håndbor, traktorgraver, borerigg med sneglebor eller DTH-borerigg.

Vi har samlet inn tusenvis av jord-, vann- og sedimentprøver og utført en risikovurdering av analyseresultatene fra disse. I tillegg har vi utført miljøovervåking av bl.a. forurensning av jord og grunnvann, deponier osv. Overvåkingen utføres ved å ta prøver av vann, jord, luft eller blåskjell mv., samt ved å sette opp dataloggere, værstasjoner og lignende.

Avvergende teknikker for forurensing

Hvis forurensning utgjør en risiko for omgivelsene, kan NIRAS bidra med mulige løsninger på problemet. Flere teknikker for rensing av forurenset jord er testet på Grønland – inkludert både termisk opprensking (ESTD) og biologisk nedbrytning av oljeforurensning i jord (Landfarming).

Konsekvensutredning (EIA) i forbindelse med infrastrukturprosjekter

Vi utarbeider alle lovpålagte miljøkonsekvensvurderinger ved f.eks. etablering av nye infrastrukturprosjekter. Vi kan hjelpe byggherren med å ivareta f.eks. støyvurderinger, miljøovervåking og løpende miljøvurderinger.

I forbindelse med utvidelsen av Nuuk flyplass og etableringen av en ny internasjonal flyplass i Ilulissat, utarbeidet NIRAS de lovfestede EIA-ene, som omfattet vurderinger av alle viktige miljøaspekter fra påvirkning på landskapet og det lokale dyrelivet, til modellering av støypåvirkning og CO-avtrykk.

NIRAS har også bistått byggherren med å ivareta oppfølgende vilkår om bl.a. løpende støyovervåking under anleggsarbeidet, overvåking av ferskvannet i prosjektområdene og løpende miljøvurderinger av foreslåtte prosjektløsninger.

"Fiskeri, reiseliv og utvinning av råstoffer anses politisk som Grønlands viktigste fremtidige inntektskilder. Derfor er det viktig at råstoffutvinning foregår på en kontrollert måte og uten å virke negativt inn på de to andre områdene.”

Anders Stig-Jørgensen, senior prosjektleder i NIRAS

Miljøgodkjenninger og myndighetsrådgivning

Vi gir råd til myndigheter og virksomheter i forbindelse med godkjenning av særlig forurensende virksomhet på Grønland. Det inkluderer bl.a. fiske- og rekefabrikker, slakterier, forbrenningsanlegg, asfaltanlegg, deponier, mottaksstasjoner, kraftverk, verft mv.

Miljøkurs med fokus på det arktiske miljøet

Som bidragsyter til utviklingen av lokal miljøkompetanse tilbyr vi også kurs. Siden 2014 har vi nesten årlig avholdt kurs i håndtering av oljesøl, beredskapsplaner eller utarbeidelse av miljøgodkjenninger. Vi skreddersyr kursene etter deres behov, så ta gjerne kontakt og få et uforpliktende tilbud.

Vannkraft under arktiske forhold

Grønland besitter store vannkraftressurser og har en målsetning om at den offentlige energiforsyningen så langt som mulig skal komme fra fornybare energikilder innen 2030. NIRAS har vært involvert i etableringen av alle eksisterende vannkraftverk på Grønland og bidrar i tillegg til spesialiserte ingeniørtjenester, med utarbeidelse av konsekvensutredninger for prosjektene.

Som et eksempel ivaretar NIRAS i samarbeid med vår lokale partner Inuplan konsekvensutredningen for utvidelsen av Grønlands største vannkraftverk, Buksefjordsværket, som vil sikre fornybar energi til Nuuk i mange år fremover.

 

Vil du vite mer?

Ida Johansen

Ida Johansen

Head of Department

Oslo, Norway

+4793204733

Peter Henriksen

Peter Henriksen

Advisor

Aarhus, Denmark

+45 8732 3285

Anders Isak Stig-Jørgensen

Anders Isak Stig-Jørgensen

Senior Project Manager

Aarhus, Denmark

+45 6034 0921

Se også: