Sikkerhet

Male employee in construction clothing talking on phone

Sikkerhet på byggeplassen

Vi kan ivareta byggherrens forpliktelser i forhold til Byggherreforskriften og SHA( Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø, tidligere kalt HMS). Vi kan være byggherrens SHA-prosjektleder, og/eller koordinator for gjennomføringsfasen og/eller prosjekteringsfasen.

I praksis ivaretas disse funksjonene av prosjektleder, prosjekteringsleder eller byggeleder. SHA må innarbeides i prosjektet på et tidlig tidspunkt, før prosjekteringen begynner.

Statistikk viser at planleggingens kvalitet påvirker antallet ulykker og uønskede hendelser. SHA arbeidet skal integreres som en naturlig del av prosjektgjennomføringen, ved å gjennomføre holdningsskapende tiltak.