Forundersøkelser og sluttkontroll

Worker in a circular tunnel looking at wires

Bedre beslutningsgrunnlag og sluttkontroll gir et mer bærekraftig anlegg.

Forundersøkelser av ledningsnettet er helt vitalt for å kunne sette inn de rette tiltakene. En samling av lokal kunnskap fra driftspersonell, kartdata og andre viktige opplysninger må samkjøres. Resultatet er et godt vurderingsgrunnlag som kan brukes videre i prosessen. NIRAS koordinerer dette arbeidet samt gjennomfører rørinspeksjon av selvfallsledninger, lekkasjesøking på trykkledninger og andre former for inspeksjoner. Dette vil være verdifull kunnskap man kan ta med seg i en vurdering- og beslutningsprosess.

Når VA-anlegget er på plass og starter på sitt 100-årige liv, er sluttkontrollen en vel så viktig fase. Den utførende skal dokumentere sitt byggverk på en komplett og entydig måte. NIRAS bistår med samordning av koordinatinnmåling, rørinspeksjon, trykk-/tetthetsprøving, desinfeksjon og øvrige sluttkontroll-oppgaver i et «Som Bygget»-dokumentasjon overfor bestiller.

Et av våre spesialfelt er gjennomgang av rørinspeksjons-opptak for vurdering av tiltak i forhold til påviste avvik. Dette gjelder både for nyanlegg og eldre ledninger.