Sluttkontroll

Når VA-anlegget starter på sitt 100-årige liv, er sluttkontrollen en viktig fase. Den utførende skal dokumentere sitt byggverk på en komplett og entydig måte. Vi kan bistå med samordning av koordinatinnmåling, rørinspeksjon, trykk-/tetthetsprøving, desinfeksjon og øvrige sluttkontroll-oppgaver i et «Som Bygget»-dokumentasjon overfor bestiller.

Et av våre spesialfelt er gjennomgang av rørinspeksjons-opptak, for vurdering av tiltak i forhold til påviste avvik. Dette gjelder både for nyanlegg og eldre ledninger.