Ledningsfornyelse

Big concrete circular perimeters for wire renewal on a field

Hvilken fornyelsesmetode passer best i ditt prosjekt?

 

VA-nettet i Norge trenger fornyelse, og er i mange områder i svært dårlig forfatning der fremmedvann og lekkasjer er et stort problem. Ofte gir gamle, dysfunksjonelle VA-anlegg store utfordringer mht. overvann, spesielt i tettbebygde strøk.

 

Konvensjonell utskifting er den mest benyttede metoden for ledningsfornyelse, spesielt når fellesavløp skal separeres til spillvann og overvann. Da kan man også legge ny vannledning, samordne kabelfremføring og utføre opprusting av gater. Men i svært mange prosjekt er det lønnsomt å ta i bruk gravefrie metoder, såkalt NoDig. Dette er økonomisk fordelaktig, anleggstiden blir vesentlig kortere og minimale terrenginngrep gir miljømessige gevinster. Enkelte ganger er det også eneste gjennomførbare alternativ.

 

NIRAS har erfaring innenfor konvensjonell ledningsfornyelse og gravefrie metoder, NoDig spesielt. Med god kunnskap om dagens NoDig-metoder, er vi ofte i dialog med ledningseiere for innspill og forslag til ledningsfornyelse. Med diagnosen stilt i et forprosjekt, foreslås de beste ledningstiltak.