Byrum Og Landskab Billede Til Sektorside Min

Planlegging og mobilitet

Vi jobber helhetlig med hvordan byutvikling, landskapsplanlegging og mobilitetsløsninger kan støtte en bærekraftig fremtid.

I NIRAS har vi stolte tradisjoner for sterkt internt samarbeid på tvers av fagområder, der vi skaper innovative løsninger og synergier for å imøtekomme kundenes ønsker og behov. Byutvikling, landskapsplanlegging og mobilitetsløsninger henger sammen og påvirker innbyggernes liv og bevegelse i både by og bygd. Derfor gir vi alltid råd basert på en helhetlig tilnærming for å oppnå det beste samspillet mellom byutvikling, transport, landskap, klimatilpasning og mobilitet.

Fremtidens byutvikling

Vi utvikler byer og landskap i tett dialog med myndigheter, byggherrer, innbyggere og en rekke andre interessenter. Bærekraft og digitalisering er grunnlaget for tilnærmingen vi har til planlegging på alle nivåer, og vi har et bredt spekter av teknisk kompetanse slik at vi kan levere gjennomarbeidede og helhetlige løsninger.

Fremtidens byutvikling blir stadig mer effektiv og gjennomtenkt via de mulighetene som digitalisering gir. Som rådgiver bidrar vi til å dra nytte av de siste teknologiske fremskritt innen byutvikling gjennom vårt engasjement for prosjekter med både offentlige og private aktører.

Vi bruker digitale plattformer til å samle inn data som gir ny innsikt, en bredere innbyggerdialog og utvidet interessentengasjement. Vi analyserer og visualiserer disse dataene slik at de kan omsettes til 3D-bymodeller og digitale planer som gir solide beslutningsgrunnlag og effektiviserer praktisk talt ethvert prosjekt uansett planleggingsdisiplin.

Landskapsplanlegging med merverdi

I NIRAS har vi en avdeling med mer enn 25 byplanleggere og landskapsarkitekter. Vi har mange års erfaring med å inkorporere store, bystrategiske visjoner i de konkrete prosjektene. Og vi brenner for prosjekttilnærmingen vår, som alltid fokuserer på opplevelser, funksjonalitet og et snev av poesi.

Våre dyktige landskapsarkitekter står for skisse, idé, utforming og prosjektering – inkludert materialvalg, detaljering, beplantning, belegning og inventar – i alle typer prosjekter. Vi er vant til å agere i nært samarbeid med både myndigheter, utviklere og andre prosjektpartnere. Slik skaper vi gjennom kunnskapsbaserte, kreative og tverrfaglige prosesser verdi for både kundene, brukerne og samfunnet som helhet. Resultatet er unike og mer bærekraftige prosjekter innen landskapsarkitektur.

Som rådgiver innen landskapsarkitektur har vi også den betydelige fordelen at vi er en del av et stort, innovativt rådgivningshus og dermed lett kan trekke inn kolleger fra fagområder som bygg, vann og forsyning samt trafikk og veier.

God mobilitetsplanlegging

NIRAS jobber strategisk med mobilitetsplanlegging for å sikre at alle innbyggere – uansett alder, kjønn og fysiske eller sosiale utfordringer – kan bevege seg fritt i samfunnet. God mobilitetsplanlegging tar høyde for alle transportbehov, skaper trygge rammer for stopp og overganger, og integrerer transport med byplanlegging.

Vi tenker på brukerne først: For eksempel de innbyggerne som skal kunne komme seg trygt på nattarbeid eller på skolen, langt fra der de bor. Innbyggere med nedsatt funksjonsevne skal ha like muligheter til å bruke offentlig transport, og hverdagen skal henge sammen for familier som ikke har bil, og både skal hente barn, handle og dra på fritidsaktiviteter.

Ekspertene våre har et særlig fokus på å fremme bærekraftig mobilitet som støtter et sunt hverdagsliv og tilgodeser klimavennlige transportløsninger. Vi har mange års erfaring med å skape grønn transport, trygge knutepunkter og lokalt baserte løsninger med utgangspunkt i brukernes behov. Det gjør vi ved å gå i dialog med innbyggere og interessenter, ved å forstå den lokale konteksten og ved å jobbe helhetlig på tvers av fagområder og sektorer.

Med trafikkanalyser og trafikksimuleringer kan vi dessuten bistå med å analysere eksisterende eller ny infrastruktur, slik at den planlegges for fremtidens transportbehov og trafikkmønstre.

Tjenester

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Director

Oslo, Norway

+45 2321 5452