Lokalplan Bakkelund I Horsens Min

Kommune- og lokalplaner

Vi har stor kompetanse innen utarbeidelse av lokalplaner for byomdannelsesprosjekter, boligområder, næringsområder, dagligvarebutikker og lignende.

NIRAS’ byplanleggere dekker alle deler av byens fysikk og organisasjon. Det vil si alt fra utvikling og visualisering av nye ideer til utarbeidelse av lokalplaner, kommuneplaner og arealplaner. Vi har dyptgående innsikt i plan- og bygningsloven, inkludert forholdet til annen lovgivning, og vi løser derfor planoppgaver på alle nivåer.

Vi jobber i tett samspill med både myndigheter, politikere, innbyggere og utviklere med fokus på å skape bærekraftige løsninger som skaper verdi på lang sikt.

Lokalplanprosessen

Som rådgiver for utviklere og byggherrer ivaretar NIRAS dialogen med myndighetene om utarbeidelse av lokalplanforslag og evt. arealplaner. Vi deltar i alle møter og bistår med å finne løsninger som gjør prosjektene mulige under hensyntagen til kommuneplan, naboer og andre problemstillinger.

Vi er vant til å jobbe på tvers av ulike fagfelt og drar nytte av de mange spesialistene i NIRAS når vi skal finne løsninger på blant annet miljø- og støyproblematikk samt håndtering av regn- og avløpsvann. I tillegg til planrådgivning kan NIRAS tilby utarbeidelse av konsekvensutredninger (EIA), miljøvurderinger, utbyggingsavtaler mv.

Vi har også mulighet for å utarbeide bevaringsplaner. Som byplanleggere ser vi det nemlig også som vår oppgave å sikre og videreutvikle kulturhistoriske spor – for eksempel gjennom bevaringsplaner eller fysiske og strategiske utviklingsprosjekter.

Revisjon av kommuneplaner

I tillegg til å utarbeide planstrategier, bistår vi også kommuner med revisjon av kommuneplanen. Vi reviderer kommuneplanens struktur, retningslinjer og rammer, slik at de gir mulighet for den fremtidige, fysiske utviklingen som kommunestyret har vedtatt i planstrategien. Revisjonen er enten helt eller delvis avhengig av kommunestyrets vedtak i planstrategien.

Digitale planer

I Danmark bruker mer enn 40 kommuner allerede DKplan, som er utviklet av NIRAS’ team av byplanleggere, arkitekter, GIS-folk, digitale designere og IT- og programvareutviklere. DKplan er et komplett digitalt verktøy til utarbeidelse og visning av planer, høringer og rapportering til Plandata.dk.

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Director

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se også: