Tryghedsanalyser Tryghedsdesign Min

Trygghetsanalyser og trygghetsdesign

Opplevelsen av trygghet er avgjørende for menneskers trivsel og har stor innvirkning på mobiliteten vår, og på hvordan vi bruker byen og omgivelsene.

Opplevelsen av utrygghet påvirker mobiliteten vår

Det er en økende tendens i samfunnet til at folk er mer utrygge, selv om det er en nedgang i de fleste typer kriminalitet. Vi vet at opplevelsen av utrygghet påvirker mobiliteten vår. Utrygghet kan påvirke våre valg av transportmiddel, når på dagen vi reiser, hvor vi beveger oss og ikke minst om vi reiser alene. Derfor er det veldig relevant å se på passasjerenes opplevelse av trygghet når vi snakker om mobilitet, siden det gagner oss alle at miljøene oppleves som behagelige og trygge.

Kriminalpreventive strategier og trygghet

Kriminalpreventive designstrategier bruker design og planlegging til å skape byrom som føles trygge å oppholde seg i, samt å redusere muligheten for å begå kriminalitet. I NIRAS bruker vi kriminalpreventive strategier i analysene og løsningsforslagene til etablering, renovering og ombygging av eksisterende områder. Det er også en inkorporert del av TOB (transittorientert byutvikling), ettersom det påvirker innbyggernes oppfatning av mobilitetsknutepunktet, og bidrar til å heve kvaliteten i et byrom eller et lokalområde.

Elementer som kan skape trygghet er tilstedeværelse av mennesker, fjerning av buskas for å skape utsyn eller et høyt vedlikeholdsnivå slik at området virker kontrollert. De fleste lokaliteter har imidlertid sine særpreg som betyr at man ikke nødvendigvis kan gjenbruke løsninger fra andre byrom, stasjoner eller lignende steder. Her er det igjen lokalkunnskap som avgjør hvilke løsninger som passer best, er mest bærekraftige på lang sikt og best kan bidra til å styrke lokalområdet. NIRAS’ eksperter finner de beste løsningene i hvert enkelt tilfelle, slik at lokalområdene oppleves som tryggere. Det fører til økt aktivitet i området til glede for både reisende, transportleverandører og det lokale byområdet.

Reduksjon av kriminalitet via planlegging

Kriminalpreventive strategier for byrom kan redusere kriminalitetstyper som overfall, hærverk, gateuorden og narkotikasalg. Arbeidet vårt bygger på kriminalpreventive metoder (Crime Prevention Through Environmental Design), bearbeidet i en nordisk kontekst, og er derfor integrert i et design som støtter opp om en ønsket atferd og opplevelse i byrommet.

Kriminalpreventiv design kan være i en liten skala, for eksempel utforming av adkomstveier, men det kan også være større byplanlegging der vi ser på de forskjellige aktivitetstypene i gatebildet. Noen ganger kan f.eks. plasseringen av skjenkesteder og utdanningsinstitusjoner være parametre som må inkluderes, ettersom de påvirker antallet hendelser lokalt. Her må løsningsforslaget ta høyde for den lokale konteksten. Design som kan redusere ulovlig atferd, kan være kontakt med naboer via åpne fasader, god belysning, reduksjon av gjemmesteder og evt. også videoovervåkning.

Tjenester:

  • Trygghetsrevisjon
  • Bruker- og byromsanalyser
  • Strategier for kriminalpreventiv design og planlegging av områder
  • Transittorientert byplanlegging (TOB)

On-demand webinar: Trygghet på stasjoner

Hvis vi skal redusere CO2-utslippet i samfunnet og få passasjerene tilbake i kollektivtrafikken etter covid-19, må vi tilby et attraktivt alternativ til privatbilen. Her spiller trygghet en stor rolle for brukeropplevelsen.

I dette webinaret fokuserer arkitekt og PhD i mobilitet og trygghet, Sofie Kirt Strandbygaard, på trygghetselementet i by- og mobilitetsplanlegging, og hun viser hvordan man kan jobbe med 'mykere' faktorer som trygghet i en verden av numerisk målbare data.

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Director

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se også: