Vand Sektor Side

Vann

Vi tilbyr ekspertrådgivning innenfor hele vannkretsløpet. Alt fra håndtering av grunnvann, vassdrag og innsjøer til produksjon av drikkevannsforsyning, samt avløpsvann, avløpsteknikk og klimatilpasning.

Vann er avgjørende for ethvert samfunn. Rent vann er en nødvendig forutsetning for enhver livsform. Men vannressursene er konstant under press; fra forurensning med miljøfremmede stoffer og for mange næringsstoffer, overløp fra avløpssystemer og press på det biologiske mangfoldet. Derfor er bærekraftig vannhåndtering altavgjørende.

Samtidig er vann en infrastrukturell utfordring for enhver by og ethvert land på grunn av klimaendringene – uansett hvor i verden man befinner seg. En helhetlig og tverrfaglig innsats er alfa omega for å håndtere utfordringene og samtidig utnytte synergier.

NIRAS har mer enn 300 ingeniører og vannspesialister som til sammen har komplett innsikt i alle de forskjellige delene i vannets kretsløp. Derfor kan vi tilby ekspertrådgivning innenfor alle disipliner som har med vann å gjøre.

Drikkevann

Vi hjelper kundene med å sikre fremtidens drikkevannsforsyning ved å designe neste generasjons vannverk og prosessanlegg. Vi jobber f.eks. med å implementere bløtgjøring, fjerne plantevernmidler og omstille til mer bærekraftige materialer. Vår ekspertkunnskap sikrer dessuten at kundene oppnår bedre vannkvalitet og forsyningssikkerhet ved å oppgradere til mer effektive distribusjonsnettverk med fokus på digitalisering og nettbasert modellering. I tillegg bistår vi med planleggingen og analysene som sikrer bærekraftig utvinning og beskyttelse av grunnvannsressursene.

Varemerket vårt er den helhetlige tilnærming til prosjektene, hvor vi tar hensyn til hele vannets kretsløp. Vi søker tverrfaglige løsninger som oppstår i nært samarbeid med kunder og partnere. Samtidig tilstreber vi fortsatte fremskritt i vannsektoren gjennom digitalisering, innovasjon og Asset Management. På denne måten bidrar vi til å skape bærekraftige løsninger for hele vannets kretsløp – gjennom partnerskap med høy faglighet og konstant kvalitet i prosjektleveransene.

Spillvann

Vi tilbyr rådgivning som fremtidssikrer bedrifter som behandler avløpsvann – både i forhold til klimaendringer og myndighetenes økte krav til effektivisering. Vi bidrar i alle prosjektfaser for avløpssystemer og renseanlegg. Alt fra foranalyser og planlegging over prosjektering til anbudsprosesser og byggeledelse for både nybygg og renoveringer.

Våre eksperter innen behandling av avløpsvann bistår med strukturplaner, kapasitetsvurderinger og driftsoptimaliseringer basert på den nyeste kunnskapen og teknologien. Slik hjelper vi kundene våre med å bygge fremtidens renseanlegg. Denne utviklingen handler om å føre nye renseanlegg videre fra de forventede og lovmessige kravene og inspirere samfunn i andre deler av verden til å jobbe med ressursgjenvinning, slik vi gjør i Norge. Nøkkelen er innovasjon, og NIRAS har solid erfaring med hvordan avløpsvannets ressurser kan utnyttes gjennom digitale og mer bærekraftige løsninger. Visjonen er en fremtid der renseanlegg blir til ressursanlegg – og det er denne utviklingen vi hjelper kundene å realisere.

Vi bistår også med å designe alle typer avløpssystemer og løsninger til lokal avledning av regnvann (LAR). Slik bidrar vi til morgendagens klimatilpassede byer med avansert hydraulisk modellering, masterplaner og digital design i 4D.

Klimatilpasning

Effektive løsninger for vannets kretsløp krever bredt, tverrfaglig samarbeid. Våre ekspertrådgivere designer klimatilpasning av både storbyer og mindre bysamfunn og distriktsområder. Vi planlegger 'vannets vei' i nært samarbeid med våre 250 ekspertkolleger fra Infrastruktur. Sammen bygger vi storskala skybruddstunneler, alle typer pumpestasjoner, samt kystvern og stormflosikring.

I tillegg er vi spesialister i de naturbaserte løsningene for kreativ klimatilpasning i utkanten av byen, der biologisk mangfold og rekreative områder integreres i klimaløsningene.

Slik tilbyr vi kundene våre fordelene ved en helhetlig løsning for hele vannkretsløpet – en løsning som muliggjøres av vår sterke tradisjon for tverrgående samarbeid, og den samlede kunnskapen NIRAS har som et tverrfaglig rådgiverhus med alle fagområder samlet under ett tak.

Tjenester

Vil du vite mer?

Eivind Bøe

Eivind Bøe

Market Director

Oslo, Norway