Vand Sektor Side

Vann

Vi tilbyr rådgivning ved samtlige områder som berører vannets kretsløp i samfunnet. Drikkevann og avløpsvann, håndtering av overvann og flom, VA innen tverrfaglige infrastrukturprosjekter, blågrønne løsninger, saneringsplaner, klimatilpasninger og VA- og overvannsstrategier. Vi har solid erfaring av å arbeide som kundestøtte i alle ledd av anleggsprosessen.

Rent vann er en nødvendig forutsetning for alle former for liv. Våre vannressurser er konstant under press, fra kontaminering av miljøgifter og for mye næringsstoffer, utslipp fra avløpssystem og negativ påvirkning på det biologiske mangfoldet. Derfor er en bærekraftig vannforvaltning helt avgjørende.

Pågående klimaendringer har ført til en kraftig økning i flomutfordringer – uavhengig av hvor i verden man befinner seg. NIRAS tar utgangspunkt i et holistisk perspektiv hvor samarbeid på tvers av teknologiområdene er av stor betydning for å kunne håndtere disse utfordringene, og samtidig på best mulig måte utnytte de synergiene som følger.

Vi hjelper våre kunder med å utrede og prosjektere alle typer av morgendagens løsninger for vann, avløp og overvann. Vi bidrar til fremtidens klimatilpassede samfunn ved hjelp av blant annet avanserte hydrauliske modeller. Vi hjelper våre kunder med naturbaserte løsninger for kreativ klimatilpasning der biologisk mangfold og rekreasjon står i fokus.

NIRAS har mer enn 300 ingeniører og naturvitere som sammen har kompetanse i alle ulike deler av vannets kretsløp.

Slik tilbyr vi våre kunder helhetlige løsninger for hele vannets kretsløp i vårt samfunn – dette baseres på en sterk tradisjon av tverrfaglige samarbeid og den samlede kunnskapen som finnes i NIRAS som en multidisiplinær rådgiver med alle fagområder samlet i konsernet.

Tjenester

Vil du vite mer?

Eivind Bøe

Eivind Bøe

Vice President ENNO

Oslo, Norway

+4795057565

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Affärsområdeschef Vattenbyggnad

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25