Ny avgrening Østre Linje

Railway Track NS 10184 (1)

Prosjektet er et stort, flerfaglig jernbaneprosjekt hvor NIRAS leverer teknisk detaljplan.

3. mars, 2023
 • SDG: #9
 • Sektorer: Vann, Infrastruktur, Miljø
 • Land: Norge
 • Klient: Bane NOR
 • Tid: 2019-2023

Prosjektet Ny avgrening Østre linje omfatter utarbeidelse av teknisk hovedplan for et hensettingsområde til 40 togsett med mulighet for utvidelse til 55 togsett på senere tidspunkt. I tillegg til selve hensettingsanlegget, inkluderer prosjektet teknisk hovedplan for ny avgrening Østre linje sør for Ski. Den nye 6 km lange dobbeltsporede banen skal dimensjoneres for 100 km/t.  

I prosjektet har blant annet følgende fag vært inkludert: Veg, Vann, Belysning, RIB/Konstruksjon, geoteknikk inkl. grunnundersøkelser, forurensningsberegninger og støykartlegging iht. T1442.  

Elementer som forretningsområdet Vann var ansvarlig for:  

 • Vurdering av løsninger for håndtering av overvann for veg og bane 

 • Beregne nedslagsfelt og kapasitetsbehov for overvannssystem, inkludert kartlegging av 200-årsflom i fire vassdrag 

 • Flomvurdering av brukonstruksjoner 

 • Analyser i Scalgo LIVE 

 • Forurensningsberegninger i StormTrac 

 • Hydraulisk modellering i HEC-RAS 

 • Utarbeidelse av teknisk rapport 

 • Prosjektering av system med drens- og overvannsledninger langs banen og hensettingsanlegg 

 • Prosjektering av omlegging av kommunale VA-legninger som krysser sporet (hovedledninger vann og spillvann) 

Vil du vite mer?

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Affärsområdeschef Vattenbyggnad

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25