Bodung og Galterud Kryssingsspor

Railways Merging

Prosjektet omhandler utarbeidelse av kryssingsspor for 750 lange godstog ved hhv. Bodung og Galterud, med teknisk detaljplan inkludert offentlig plan.

 • SDG: #9
 • Sektorer: Vann, Infrastruktur, Miljø
 • Land: Norge
 • Klient: Bane NOR
 • Tid: 2019-2020

Som en del av prosjektet skal dagens planovergang ved Bodung holdeplass erstattes med planskilt kryssing. I tillegg er det 3-5 driftsoverganger som legges ned som en del av prosjektet. Følgende relevante fag har vært inkludert fra NIRAS: Vann, Veg, Spor, Belysning, RIB/Konstruksjon og geoteknikk, inkl. grunnundersøkelser og støykartlegging iht. T1442. 

Elementer som forretningsområdet Vann var ansvarlig for: 

 • Vurdering av løsninger for håndtering av overvann for veg og bane 

 • Beregne nedslagsfelt og kapasitetsbehov for overvannssystem, inkludert kartlegging og beregning av 200-årsflom i fire vassdrag 

 • Utarbeidelse av hydrologirapport  

 • Beregne kapasitet i løsninger for overvannshåndtering som åpen drenering i grøfter og infiltrasjonsgrøfter  

 • Utforming og kapasitetsberegning av løsninger for lokal overvannshåndtering langs banen og for vegen  

 • Prosjektering av omlegging av kommunale VA-ledninger som krysser sporet (hovedledninger vann og spillvann) samt omlegging av ca. 2 km trykkavløp.  

 • Samordning mellom kommunen og Bane NOR avseende omlegging av VA-anlegg 

 • Mengde og kostnadsestimat 

 • Leveranse av 3D-modeller og tegninger 

 • KS og sidemannskontroll 

Vil du vite mer?

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Affärsområdeschef Vattenbyggnad

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25