Railways Merging

Jernbane, drenering, overvann og flom

Sammen med våre kolleger i Sverige og Danmark jobber vi i alle ledd i plan- og byggeprosessen for Bane NOR, og i totalentrepriser for jernbaneprosjekt. NIRAS er en komplett leverandør innen jernbanesektoren.  

Eksempel på oppgaver koblet til hydrologi, drenering, flomsikring og VA som NIRAS Vann har ansvar for:  

 • Utvikling av løsninger for håndtering av overvann og grunnvann til vei og jernbane 

 • Utvikling av nedbørsfelt og beregninger av klimakompenserte 200-årsflommer i vassdrag 

 • Hydraulisk modellering av vassdrag i HEC-RAS 

 • Flomvurdering av brokonstruksjoner  

 • Analyser i Scalgo LIVE 

 • Forurensningsberegninger i StormTac. I flere tilfeller vurderes resipienter som svært følsomme og det er av stor betydning at eventuell forurensning i overvannet reduseres. Flere kommuner har spesifikke grenseverdier for forurensede utslipp i overvann.  

 • Utarbeidelse av fagrapport  

 • Utarbeidelse av kostnadsoverslag og mengdefortegnelse  

 • Prosjektering av anlegg for drenering av sporområdet, samt drift og vedlikehold 

 • Utforming av omlegging av kommunale vann- og avløpsledninger som krysser spor 

 • Prosjektering av anlegg for brannslukkingsvann i tilfeller hvor det skal legges drift og vedlikehold 

 • Prosjektering av drikkevanns- og avløpsanlegg i tilfeller hvor det skal bygges drifts- og vedlikeholdsanlegg 

 • Opprettelse av 3D-modeller, plan- og profiltegninger, og detaljtegninger  

 • Materiale til HMS-dokument  

 • Kostnadsestimat 

Vil du vite mer?

Eivind Bøe

Eivind Bøe

Vice President ENNO

Oslo, Norway

+4795057565

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Affärsområdeschef Vattenbyggnad

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25

Se også: