Urban Flooding NS 08185 1080 Photo Colourbox

Overvannshåndtering og klimatilpasning

Vi gjennomfører overvanns- og ekstremnedbørsutredninger for tidligfase i byggprosjekter, spesielt i forbindelse med planprogram og detaljplan. Vi jobber i tillegg som støttefunksjon ved overvansspørsmål i gjennomføringsfasen, blant annet gjennom granskning og kvalitetssikring. Vi tilpasser alltid undersøkelser til områdets forhold og foreslår løsninger som er i tråd med gjeldende retningslinjer. Vårt mål er å muliggjøre bærekraftig overvannshåndtering innenfor undersøkelsesområdet, gjennom samtlige deler av prosessen og hele veien til sluttbrukeren.  

Pågående klimaforandringer har ført til en økning av flomproblematikk i byer, og som et resultat har utredning av ekstremnedbør blitt mer fremtredende i samfunnsutbyggingsprosessen. Det er viktig å identifisere eventuelle problemstillinger i planleggingsfasen for å sikre fremtidig bebyggelse, samfunnsviktige funksjoner og menneskers liv og helse. Vi kartlegger ekstremnedbør for områder med store utfordringer, hvor nedbørsituasjonen analyseres ved hjelp av hydraulisk modellering. Vi undersøker også nedbørsituasjonen i våre overvannsundersøkelser på et mer helhetlig nivå, hvor vi legger frem forslag til tiltak vedrørende forsinkelsesløsninger og sekundære avrenningsveier for nedbør.  

Vi er i tillegg med på utredelser av ekstremnedbørsproblematikk for eksisterende bebyggelse, blant annet i et prosjekt med utleieboliger i Norrköping, som har som ambisjon å sikre sine eksisterende boligblokker for fremtidige hendelser av ekstremnedbør. 

Vil du vite mer?

Eivind Bøe

Eivind Bøe

Market Director

Oslo, Norway

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Affärsområdeschef Vattenbyggnad

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25

Se også: