Urban Flooding NS 08185 1080 Photo Colourbox

Overvannshåndtering og klimatilpasning

Overvannshåndtering i byggprosjekter

Vi gjennomfører overvanns- og ekstremnedbørsutredninger for tidligfase i byggprosjekter, spesielt i forbindelse med planprogram og detaljplan. Vi jobber i tillegg som støttefunksjon ved overvansspørsmål i gjennomføringsfasen, blant annet gjennom granskning og kvalitetssikring. Vi tilpasser alltid undersøkelser til områdets forhold og foreslår løsninger som er i tråd med gjeldende retningslinjer. Vårt mål er å muliggjøre bærekraftig overvannshåndtering innenfor undersøkelsesområdet, gjennom samtlige deler av prosessen og hele veien til sluttbrukeren.  

Pågående klimaforandringer har ført til en økning av flomproblematikk i byer, og som et resultat har utredning av ekstremnedbør blitt mer fremtredende i samfunnsutbyggingsprosessen. Det er viktig å identifisere eventuelle problemstillinger i planleggingsfasen for å sikre fremtidig bebyggelse, samfunnsviktige funksjoner og menneskers liv og helse. Vi kartlegger ekstremnedbør for områder med store utfordringer, hvor nedbørsituasjonen analyseres ved hjelp av hydraulisk modellering. Vi undersøker også nedbørsituasjonen i våre overvannsundersøkelser på et mer helhetlig nivå, hvor vi legger frem forslag til tiltak vedrørende forsinkelsesløsninger og sekundære avrenningsveier for nedbør.  

Vi er i tillegg med på utredelser av ekstremnedbørsproblematikk for eksisterende bebyggelse, blant annet i et prosjekt med utleieboliger i Norrköping, som har som ambisjon å sikre sine eksisterende boligblokker for fremtidige hendelser av ekstremnedbør. 

Vil du vite mer?

Eivind Bøe

Eivind Bøe

Vice President ENNO

Oslo, Norway

+4795057565

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Affärsområdeschef Vattenbyggnad

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25

Se også: