Stabilitetstiltak langs Bøbekken i Slemmestad

Boebekken

Prosjektet for Asker kommune omhandlet etablering av en boret overføringsledning gjennom et område med svært vanskelige grunnforhold, herunder store forekomster av kvikkleire og sprøbruddmateriale.

1. mai, 2023
 • SDG: #11, #14, #15
 • Sektorer: Vann, Infrastruktur, Miljø
 • Land: Norge
 • Klient: PA Entreprenør, totalentreprise for Asker kommune
 • Tid: 2021-2022

Utenom prosjektering av selve overføringsledningen omfattet prosjektet i tillegg utredning av områdestabilitet, prosjektering av erosjonssikring, og stabilisering av området ned mot elven som helhet.  

Kontraktsarbeidene har blant annet omhandlet:   

 • Planlegging og oppfølging av grunnundersøkelser (borerigg og geofysikk) 

 • Spesifikasjon av geotekniske laboratorie-analyser 

 • Utredning av områdestabilitet iht. NVE veileder 1/2019 og NVE eksternrapport 9/2020 

 • Gjennomføring av kostnadskalkyle for vurdering av samlet pris for tiltaket  

 • Restaurering og gestaltning av bekken  

 • Tilpasning for beste miljøet for fiskene  

 • Ved ombygningen av Bøbekken ble det etablert en bypassledning, som hadde som hensikt å lede vannet fra den eksiterende demningen ved Rordammen til kulvert for utløp i havnebasseng  

I tillegg til Vann omfattet oppdraget fagområdene geoteknikk, hydrogeologi, ytre miljø, landskap og konstruksjon. Prosjekteringen ble gjennomført i 3D med bl.a. modellering av flom (HEC-RAS), grunnvann (modflow), samt de planlagte stabilitets- og erosjonssikringstiltak.  

Vil du vite mer?

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Affärsområdeschef Vattenbyggnad

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25