Geotechnical Engineering NIRAS

Geoteknikk

NIRAS tilbyr geoteknisk rådgivning innenfor alle faser i prosjektet – fra planlegging, utførelse og rapportering av geotekniske undersøkelser til prosjektering og utførelse.

NIRAS løser geotekniske oppgaver som spenner fra veier, sykkelveier, jernbaner, havnekonstruksjoner, fundamenter til vindturbiner, klimatilpasningsprosjekter, diker og broer til nærings- og boligbygg.

Ekspertisen vår strekker seg fra de innledende fasene med screeninger, teknisk due diligence, geotekniske undersøkelser, prosjektering og design. I tillegg kommer det gjennomføring av risikovurderinger og i utførelsesfasen tilbyr vi kontrollundersøkelser samt geoteknisk fagtilsyn.

Gjennom kompetente geotekniske undersøkelser, prosjektering og tilsyn sikrer NIRAS’ eksperter at kundenes prosjekter hviler på et sikkert fundament. Vi løser prosjekter med fokus på helheten takket være ekspertenes inngående forståelse av de faglige grenseflatene i prosjektet. Helhetstenkningen avspeiles også i det sterke fokuset vi har på bærekraft og FNs 17 bærekraftsmål i prosjektene.

NIRAS er en internasjonalt virksomhet som tilbyr geotekniske tjenester i det meste av verden. Vi har markeder i Skandinavia, Arktis, Europa, Afrika, Midtøsten og Øst-Asia.

Forundersøkelser før prosjektering, anbud og planlegging

I de fleste prosjekter skal det foretas forundersøkelser før prosjektering, anbud eller videre planlegging av prosjektet. Forundersøkelsene skal gi kunnskap om jordbunns- og grunnvannsforholdene med tanke på å bestemme jordens designparametere som grunnlag for den videre prosjekteringen.

NIRAS planlegger et undersøkelsesprogram som er tilpasset den spesifikke geologien og det konkrete prosjektet, og som tar hensyn til eksisterende kunnskap for å sikre en mest mulig bærekraftig undersøkelse.

I Danmark har NIRAS geotekniske laboratorier i både Allerød, Aalborg og Aarhus, hvor våre erfarne geologer utfører geologisk prøvevurdering og klassifisering av jordlagene. Alle boreundersøkelser samles i en geoteknisk database som sammen med offentlige boredatabaser utgjør et stort geologisk arkiv, som brukes i løsningen av oppgaven.

Reduksjon av risiko ved geotekniske undersøkelser

Gjennom en godt planlagt geoteknisk undersøkelse oppnås det viktig kunnskap. Denne kunnskapen reduserer i høy grad risikoen i prosjektets etterfølgende faser. Resultatene fra den geotekniske undersøkelsen formidles i en geoteknisk undersøkelsesrapport. Denne tjener også som det obligatoriske geotekniske prosjekteringsgrunnlaget, der det defineres geotekniske parametere for det konkrete prosjektet.

Dette kan omfatte parametere for bruk i f.eks. fundamentberegninger, beregninger av avstivere, vurderinger av stabilitet, potensial for nedsiving mv.

Projektering og design av geotekniske konstruksjoner

NIRAS’ geoteknikere kan bistå med både design og prosjektering av geotekniske konstruksjoner. Dette omfatter alt fra å sette opp geotekniske designgrunnlag og utføre beregninger av alt fra enkle konstruksjoner som mindre fundamenter og anleggskonstruksjoner, til mer avanserte og komplekse konstruksjoner.

Oppgavene spenner veldig vidt og dekker alt fra fundamentdesign, peleberegninger og -vurderinger til risikovurderinger og stabilitetsundersøkelser og videre til design av midlertidige avstivere som spunter, såkalte københavnervegger og sekantpelevegger. I tillegg kommer med vurderinger av oppdriftsikring, deformasjonsbetraktninger, forbelastning og mye mer.

Vi bruker flere forskjellige avanserte programmer, og dersom det er behov for mer avansert analyse og/eller optimalisering, råder NIRAS over finite-element programmer som Plaxis 2D og 3D, samt OptumG2.

Den geotekniske designen dokumenteres i den obligatoriske geotekniske prosjekteringsrapporten, der blant annet risiko og kontroll under utførelsen fremgår. Dette sikrer en bedre utførelsesfase.

Utførelsesfasen og verifisering av geotekniske parametere

NIRAS’ eksperter følger ofte oppgavene fra de innledende undersøkelsene til bygget overdras til byggherren. Derfor er vi også med når prosjektet går inn i utførelsesfasen, og dermed sikrer vi at det overføres viktig kunnskap fra prosjekteringen til selve utførelsesfasen.

Den geotekniske tilsynskontrollen vil typisk omfatte kontroll av jordbunnsforholdene, hvor NIRAS’ eksperter verifiserer at de geotekniske parametrene samsvarer med parametrene som er forutsatt i prosjekteringen. Det geotekniske tilsynet kan også omfatte kontroll av journal ved fundamentering med rammede peler.

I NIRAS har vi alltid tatt samfunnsansvaret vårt på alvor. På denne bakgrunn er det også naturlig at FNs 17 bærekraftsmål står helt sentralt i arbeidet vårt. Vi tilstreber å etterleve bærekraftsmålene i størst mulig grad i prosjektene våre for på den måten å bidra til en bærekraftig utvikling.

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Director

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se også: