Aalgaard-Hove highway with cars

Reguleringsplan for E39 Ålgård-Hove

NIRAS utarbeider reguleringsplan og tekniske planer for E39 Ålgård-Hove sør for Stavanger.

Statens Vegvesen Region Vest har bruk for et beslutningsgrunnlag for å bygge ut dagens E39 fra tofeltsvei til firefelts motorvei. Utbyggingen skal skje på en 14,1 km lang strekning fra Ålgård til Hove, ca. 20 km sør for Stavanger. Den nye E39 skal på en del av denne strekningen etableres i en ny trasé, hvilket innbefatter at to tuneller skal etableres med en samlet lengde på ca. 5 km.

Den eksisterende E39 er belastet med tungtrafikk og ulykker, og med en oppgradering til motorvei skal både den lokale trafikken og hovedveitrafikken tilgodeses, og antallet av ulykker reduseres.

NIRAS skal gjennomføre en reguleringsplanundersøkelse for å innhente nok informasjon til at Staten/kommunestyrer og innbyggere kan vurdere prosjektets virkninger på blant annet miljøet, herunder grunnerverv.

Reguleringsplanen, inkl. tekniske planer, skal medvirke til at veiprosjektet blir tilpasset omgivelsene best mulig, samt at miljøet ikke blir påvirket unødig. NIRAS skal gjennom arbeidet med reguleringsplanen også stå for utarbeidelse av anleggsoverslag etter prosesskoden for det skisserte prosjektet.

Tilbudte tjenester

Prosjektet omfatter reguleringsplan, inkl. tekniske planer, for utbygging av eksisterende E39 fra to til fire felt, herunder alternative løsningsforslag for blant annet motorveiskryss med videre. Reguleringsplanen, inkl. tekniske planer, danner rammen for blant annet miljøvurderinger, støyberegninger, overvannshåndtering og bro- og tunellplassering.

Prosjektet inneholder fagdisipliner innenfor vei- og trafikkteknikk, bro, tunell, avvanning og miljø, samt landskaps- og broarkitektur.

NIRAS skal i forbindelse med reguleringsplanen også utarbeide tekniske planer (forprosjekt) for broer, byggverk og tuneller på strekningen som følge av utbyggingen av E39. Det skal utarbeides tekniske planer for fire veioverføringer,  syv veiunderføringer og to tuneller. Prinsippdesign for bro- og tunellestetikk og andre tekniske løsninger skal også inngå i prosjektet.

I tillegg skal NIRAS utarbeide tekniske planer for det samlede overvannssystemet for den 14,1 km lange strekningen, inkl. to tuneller.

NIRAS skal som en del av reguleringsplanen utføre kartlegging av støy for den endelige traséen. Beregningene blir utført i henhold til beregningsmodellen Nord2000.