Byplanlaegning Dyrskuepladsen Small (1)

Byplanlegging

NIRAS’ byplanleggere hjelper kommuner og bedrifter i hele landet med å utvikle byer og landskap som kan danne rammen om et bærekraftig liv.

Når vi jobber med byplanlegging, tenker vi i helheter og sammenhenger for å skape bærekraftige løsninger i de ofte komplekse strukturene som danner rammen om byene våre. På samme måte hjelper vi kommuner med landskapsvurderinger som utgangspunkt for blant annet bygdeutvikling, og vi gir også råd om alle aspekter av kommunal byplanlegging – fra planstrategi til kommuneplaner, lokalplaner og arealplaner.

Slik jobber NIRAS med byplanlegging

God byplanlegging krever at vi agerer i nært samspill med myndigheter, utviklere, fageksperter og innbyggere. I NIRAS har vi stor erfaring med å jobbe på tvers av fagområder og interessenter. Ved å være en del av et stort, innovativt rådgivningshus, kan vi skape helhetlige og gjennomarbeidede prosjekter i alle deler av prosessen, hvor ideer og ønsker omsettes til planer og prosjekter som fungerer i virkeligheten.

I NIRAS kan vi foruten byplanlegging trekke på mange faglige disipliner som landskapsarkitektur, klima og miljø, digitalisering, infrastruktur, byggherrerådgivning, havneanlegg, økonomi og antropologi.

Vi er alltid åpne for et uforpliktende møte om hvordan vi kan hjelpe prosjektet ditt videre eller avlaste deg i hverdagen med faglig sparring og digitale løsninger.

Kulturarv og bevaringsverdige bygninger

Kulturarv kan skape fundament for lokal utvikling, støtte opp under næringsutviklingen og tiltrekke både innbyggere og turister. Kulturarv er dermed en stor ressurs både som identitetsskaper og mulig inntektskilde.

Samfunnet vårt har utviklet seg gjennom generasjoner, og kulturarven finnes i de fysiske sporene fra denne utviklingen i form av bevarte bygninger og bebyggede kulturmiljøer. Kulturarven er derfor helt sentral for langsiktig og bærekraftig byplanlegging.

I Danmark har NIRAS stor erfaring med å registrere den fysiske kulturarven ut fra SAVE-metoden. Vi kan ivareta den tekniske løsningen i form av et digitalt registreringssystem, som senere kan publiseres på en offentlig tilgjengelig nettside.

Underveis jobber vi tett med både kommuner og foreninger mv., siden vi har erfart at en SAVE-vurdering står sterkest når lokalbefolkningen er involvert og får mulighet til å bidra med sin kunnskap.

Som byplanleggere bidrar vi også med å tydeliggjøre, sikre og videreutvikle kulturhistoriske spor – for eksempel gjennom registrering og utpeking av kulturmiljøer, bevaringsplaner eller fysiske og strategiske utviklingsprosjekter.

Klimatilpasning og grønne planer

Klimaendringer har store konsekvenser for byer og naturområder. Både langs kysten og i boligområder må vi kunne håndtere store mengder vann. I NIRAS er vi eksperter på å jobbe tverrfaglig med helhetlige planer for å sikre de beste løsningene innen klimasikring av eiendommer, bydeler og distrikter – også ut fra et estetisk og økonomisk synspunkt.

Vi jobber med helhetlig vannplanlegging – også innen byplanlegging. Det betyr at vi fokuserer på det samlede vannkretsløpet når vi gir råd om for eksempel lokal avledning av regnvann, mindre avløpssystemer, gigantiske skybruddsstunneler samt stormflo- og kystvern.

Som byplanleggere jobber vi tett med blant annet kystteknikere, biologer og landskapsarkitekter for å skape oversikt over mulighetene for klimatilpasning og sikring i forbindelse med blant annet sentrumsplaner, rekreasjonsområder eller byomdannelse. Samtidig har vi også fokus på mulighetene for å oppnå merverdi i løsningen – for eksempel innen naturrestaurering, formidling av områdets kvaliteter eller reiselivspotensial.

Vi legger til rette for dialogen mellom kommuner, forsyninger, innbyggere og andre interessenter, slik at alle spørsmål og ønsker bringes i spill. Her har vi blant annet mulighet for å tilrettelegge for dialog og prosess basert på FNs bærekraftsmål og dermed også søke andre supplerende verdier i løsningen – for eksempel innen naturrestaurering, formidling av områdets kvaliteter eller reiselivspotensial.

Strategier og politikk

En felles visjon er et viktig grunnlag i den strategiske utviklingen av byer og landskap. Vi bistår kommuner med å utvikle og formulere de overordnede strategiene og retningslinjene, samt å omsette strategiske mål til handlinger som kan brukes i byplanleggingen.

En god planstrategi setter rammene for kommunens fysiske utvikling og danner grunnlaget for en revisjon av kommuneplanen. I NIRAS har vi stor erfaring med å legge til rette for dialog om planstrategien med politikere, innbyggere og interessenter. Dessuten tilbyr vi å utføre nødvendige analyser, redegjørelser, bakgrunnsnotater, illustrasjoner og kartbilag. Blant annet kan vi gjennom GIS-analyser undersøke potensialer for bosettings- og næringsutvikling, reiselivsnæring, klimatilpasning mv.

Vi har inngående kjennskap til planloven og gir råd til kommuner innen alle aspekter av den fysiske planlegging, inkludert Agenda 21, reiselivsstrategier og bygdeutvikling, som ofte inngår i planstrategien.

For mange kommuner har planstrategien blitt et utgangspunkt for arbeidet med FNs bærekraftsmål. I NIRAS har vi utviklet en metode for å screene, fokusere og konkretisere mulighetene for å tenke bærekraft inn i alle aspekter av et prosjekt eller en strategi – ofte på et tematisk og overordnet nivå, men også mer detaljert med handlingsplaner og måloppfølging.

Flere kommuner jobber også aktivt med arkitekturpolitikk. Alle steder har sine særegenheter og kvaliteter. Ved å formulere mål og visjoner for arkitekturen i lokalområdene, får både kommunene og de private byggherrene tidlig i prosessen et verktøy til å screene prosjekter og sette fokus på kvalitet i det bygde miljøet. I det arkitekturpolitiske spenningsfeltet mellom bevaring og utvikling kan NIRAS bistå i hele prosessen – fra tilrettelegging av dialog til utforming av den endelige politikken samt det påfølgende arbeidet med å omsette politikk til konkrete handlinger og anbefalinger.

FNs bærekraftsmål

I NIRAS ser vi det som vår oppgave å bidra til den felles, globale agendaen ved å gjøre bærekraftsmålene håndgripelige og relevante i den lokale konteksten. På den måten hjelper vi kundene med å sette realistiske og motiverende mål.

Vi har utviklet en metode til å screene, fokusere og konkretisere mulighetene for å tenke bærekraft i alle aspekter av et prosjekt eller en strategi. For offentlige kunder legger vi bl.a. til rette for prosesser som integrerer FNs bærekraftsmål i planstrategier, Agenda 21, byomdannelsesprosjekter eller som opplegg til lokalplaner.

NIRAS tilbyr dessuten SDG Capture, som er et gratis dialog- og screeningverktøy. SDG Capture hjelper dere med å gjøre bærekraftsmålene anvendelige og håndgripelige i strategier og prosjekter.

 

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Senior Vice President

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se også: