Strategisk Mobilitetsplanlægning Min

Strategisk mobilitetsplanlegging

I NIRAS jobber vi med å fremme bærekraftig mobilitet som støtter et sunt hverdagsliv og tilgodeser klimavennlige transportløsninger.

Mobilitet er limet i hverdagen

Siden mobilitet er limet i hverdagen, er det med på å sikre at vi kan delta i samfunnet og få jobb og fritid til å henge sammen. Mobilitet påvirker hvor man kan bo og drive næring og bidrar til å sikre at man kan delta i sosiale fellesskap og fritidsaktiviteter, komme seg på jobb, utdanne seg og trives. Det er også en forutsetning for at turister og besøkende kan komme seg rundt.

I NIRAS utvikler vi mobilitetsstrategier på lokal, kommunal og regional skala. Når vi ser på mobilitet fra et strategisk synspunkt, ser vi på de helhetlige sammenhengene i forhold til trafikk, bystruktur og brukerbehov.

Vi sørger for å støtte opp under en bærekraftig mobilitet med mangfoldige og fleksible transporttilbud. Gjennom trafikk- og mobilitetsplaner bistår vi med å bygge et sterkt mobilitetsnettverk som er båret av løsninger som svarer på utfordringer og utnytter potensialer med fokus på lokal forståelse og sosiale aspekter. Innbyggerengasjement, interessentanalyser og kommunikasjon er viktige deler av prosessen for å skape bedre, mer variert og mer sammenhengende mobilitet. Vi har derfor en inkluderende og helhetlig tilnærming til trafikk- og mobilitetsanalyser.

Mobilitet i distriktene

I distriktene er det ofte lenge mellom bussavgangene og langt til nærmeste holdeplass. Derfor er bilen det primære transportmiddelet for mange innbyggere, siden den gir akkurat den fleksibiliteten som trengs for å delta i hverdagens aktiviteter.

Utfordringen er imidlertid at det forsatt er en del familier i distriktene som ikke har tilgang til bil. I tillegg har vi som samfunn forpliktet oss til et ambisiøst klimamål i 2030, som betyr at vi må finne mer miljømessig bærekraftige transportformer for fremtiden. I NIRAS samarbeider vi med kommuner, regioner og transportselskaper om kunnskapsdeling på området, og utarbeider bl.a. retningslinjer, håndbøker og verktøykasser med løsninger som utvider kvaliteten på den lokale mobiliteten.

Bærekraftige transporttilbud i byene

I byområder er det ofte problemet at adkomstveier og hovedtrafikkårer blir overfylt i rushtiden og skaper trafikkork. Det er uhensiktsmessig både for samfunnsøkonomien, folkehelsen og klimaet. Endring av veier og trafikkstrømmer påvirker bymiljøet. Derfor bruker vi trafikkdata til å analysere muligheter og utfordringer, og ser bl.a. på kapasitet, fremkommelighet, sikkerhet og trygghet i et helhetlig perspektiv, hvor trafikale løsninger ses i sammenheng med innbyggerne og bymiljøet.

Vi utarbeider mobilitetsstrategier på lokal, kommunal og regional skala med fokus på prioriterte tiltak og hvordan transportmåtene kan supplere hverandre slik at det blir plass til alle. I tillegg utarbeider vi trafikk- og mobilitetsplaner som en integrert del av innovativ byutvikling på lokalt nivå.

Tjenester:

  • Mobilitetsstrategier på lokal, kommunal og regional skala
  • Trafikk- og mobilitetsplaner
  • Helhetlige trafikk- og mobilitetsanalyser
  • Retningslinjer og verktøykasser
  • Innbyggerengasjement og interessentanalyser

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Director

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se også: