Samskabelse Med Borgere Og Interessenter Ydelse Min

Samskaping med innbyggere og interessenter

Vi løser oppdrag som utvikler byer og lokalsamfunn med sterkt innbyggerengasjement og strategiske grep som kvalitetskrav.

Som byplanleggere og prosesskonsulenter er vi opptatt av å omsette innbyggernes og interessentenes ønsker og ideer til konkrete, bærekraftige løsninger. Vi har lang erfaring med innbyggerengasjement, som vi skaper gjennom workshops, open space og digitale verktøy som geodesign, hvor vi sammen utvikler nye scenarier for den fremtidige utviklingen av områder.

En god prosess med innbyggerengasjement fører til eierskap og forståelse og er en forutsetning for en gjennomførbar strategi. Vi er eksperter på å se helheter og utvikle overordnede grep som tydeliggjør prosjektets kvaliteter og løser utfordringene i forbindelse med blant annet bosettingsstrategier, helhetsplaner eller kommunale strategier for jordhåndtering.

Visjon, prosess og strategi

NIRAS har mange års erfaring med innbyggerengasjement i forbindelse med visjonsprosesser som skal munne ut i konkrete planer. Det kan være helhetsplaner, rekreative områder, byrom, institusjonsbygg og mye mer. Vi tilrettelegger alltid den best mulige prosessen for å sette innbyggernes ideer i spill, utfordre dem med alternative løsninger og muliggjøre de prioriterte innsatsene i den fysiske planleggingen. Det kan være gjennom spillmetoder, sosiale medier, open space, byvandringer, temadager mv.

Geodesign

Vi har gode erfaringer med digital sanntidsmodellering av scenarier på workshops og innbyggermøter. Metoden er spesielt egnet til kommunikasjon og dialog med innbyggere og andre interessenter om utviklingen av et område – rett og slett fordi metoden er veldig intuitiv og visuell.

Utgangspunktet er en enkel, digital 3D-modell av et avgrenset område, der vi på forhånd kan definere noen fastsatte krav eller parametere som planen må oppfylle. Parametrene kan for eksempel være maks byggehøyde eller avstandskrav, krav til grøntområder, parkeringsplasser mv. Vi har også mulighet til å inkorporere forurensningskartlegging, forventede vannstigninger eller andre langsiktige begrensninger i området som en fremtidig planlegging må ta høyde for. Det er et utall av muligheter.

På workshopen kan deltakerne flytte rundt på bygninger og andre elementer på grunnen, endre størrelsene osv. og simultant beregne nøkkeltall som viser konsekvensene av det de gjør. På den måten kan deltakerne selv være med på å prøve ut en rekke alternativer til for eksempel disposisjonsplaner, klimatilpasninger eller masterplaner.

Formidling og visualisering

Vi formidler planer og strategier gjennom ferdig oppsatte rapporter, nettløsninger eller visualiseringer som kan brukes i den politiske behandlingsprosessen, til finansieringssøknader og lignende.

En 3D-visualisering eller arkitekturvisualisering er 2D- eller 3D-bilder som gjør det mulig å vurdere designen av for eksempel bygninger i riktig skala og miljø. En 3D-visualisering gjengir lys og materialer i virkelighetstro proporsjoner. Både interaktive 3D-visualiseringer og ’pre-rendered’ bilder kan brukes til å vise hvordan det ferdige prosjektet kan se ut.

På samme måte konkretiserer vi mål og handlinger og skisserer tidsforløpet, samt evt. økonomiske perspektiver for vellykket realisering av prosjektet.

NIRAS tilbyr også en rekke digitale verktøy for formidling av planer. Les mer om DKplan her og om 3D-bymodell her.

FNs bærekraftsmål

Vi avholder også seminarer og workshops som inspirerer og tydeliggjør hvordan en kommune kan jobbe med bærekraftsmålene på en enkel og håndgripelig måte. Vi tenker alltid praksisnært og gir deltakerne mulighet til å jobbe med eksempler fra hverdagen, noe som gjør nye innsikter og metoder lettere å implementere etterpå.

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Senior Vice President

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se også: