Knudepunktsudvikling Og Adfærdstilpasset Design 2 (2) Min

Knutepunktsutvikling og atferdstilpasset design

I NIRAS ser vi kollektivtransport som en integrert del av bærekraftig byutvikling. Vi fokuserer på å bygge opp robuste mobilitetsknutepunkter som tar hensyn til det stasjonsnære byområdet samt brukernes atferd og behov.

Transittorientert byutvikling

Hvis vi som samfunn skal innfri klimamålet for 2030, må vi fordele reisetiden vår på andre mer bærekraftige transportformer enn privatbilisme. I NIRAS jobber vi med såkalt transittorientert byutvikling (TOB). TOB styrker bruken av kollektivtransport ved å utvikle byområder rundt kollektive transportknutepunkter og skape aktive lokalmiljøer med handel og funksjoner knyttet til byen.

En viktig del av TOB er byrom som skaper opphold, aktivitet og eierskap, og derfor er lokale fellesskap og partnerskap viktige deler av utviklingen. Her det viktig å kjenne de lokale styrkene og utfordringene til et sted. Det kan for eksempel være en lokal videregående skole der mange elever bruker buss- eller togstasjonen. Her kan det inngås et samarbeid med utdanningsinstitusjonen om tiltak som kan aktivere stasjonen og skape lokalt eierskap, eller gjøre veien hjem i de sene nattetimene tryggere.

Lokal forståelse

Vi tar alltid utgangspunkt i lokalområdet og innbyggerne som skal bruke området. Her er det alle lag i byen som spiller en rolle: Trafikale strukturer og logistikk, opplevelsen av trygghet i byrommet, lokale felleskap som kan styrke stedet, næringsdrivendes interesser, byplanlegging og brukerengasjement.

Når man jobber med knutepunkter og mobilitet, er det sjelden ‘one size fits all’. Gjennom datainnsamling, interessentinvolvering og forankringsprosesser utvikler vi lokaltilpassede løsninger. Her spiller lokale partnerskaper og forankringsprosesser en viktig rolle, ettersom det sikrer eierskap, aktivering og fremtidssikring av området.

Lokale løsninger

Det er mange forskjellige aspekter som vil påvirke brukernes bevegelsesmønstre og atferd på stasjonsområder. Vi avdekker innbyggernes forståelse av stedet og hvordan de bruker det gjennom kriminologiske, antropologiske og datadrevne analyser. Deretter bistår vi med å finne nye løsninger på hvordan byrommene kan innrettes mer hensiktsmessig, både i forhold til trafikantene og flyten av disse, samt i forhold til å støtte opp om bymiljøer som skaper opphold og lokalt eierskap.

Vi fokuserer på etablering, drift og vedlikehold og kommer med forslag til hvilke lavthengende frukter som kan plukkes, f.eks. i form av veifinning (skilting, ledelinjer, belegningsdesign), beplantning eller gjennom samarbeid med lokale næringsdrivende rundt aktivering av fasader og utearealer.

Tjenester:

  • Trafikkflyt og veifinning
  • Atferdstilpasset design
  • Transittorientert byplanlegging (TOB)
  • Interessentinvolvering og forankringsprosesser
  • Placemaking og partnerskap

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Senior Vice President

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se også: