Ringkoebing Skjern Landskabsanalyse Min

Landskapsanalyse (LKM)

En landskapsanalyse er et viktig redskap i kommunenes saksbehandling når det gjelder naturområder og et utgangspunkt for utvikling av næringsliv, reiseliv og bosetting.

Kunnskap om landskapet er en vesentlig forutsetning for å kunne håndtere og skape synergier mellom det kryssfeltet av interesser som finnes når det gjelder naturområder. I NIRAS har vi erfaring fra mer enn 25 kommuner med å utføre landskapsanalyse på kommunalt nivå i henhold til landskapskaraktermetoden (LKM).

Landskapskaraktermetoden (LKM) gir kommunen vesentlig kunnskap om områder som krever spesiell beskyttelse, eller karaktertrekk som kan videreutvikles. Landskapet er en viktig ressurs og vesentlig for mange kommuners identitet. Ofte har det et oversett og betydelig utviklingspotensial for bosetting og næringsliv.

Landskapsanalysen fokuserer på landskapets karaktertrekk, styrker, potensialer og utfordringer. Dermed gir den et nytt landskapelig kunnskapsgrunnlag som er rettet mot forvaltning, innbyggere og politikere. Anbefalingene kan implementeres gjennom kommuneplaner eller temaplaner og andre strategier.

Kartlegging etter ’landskapskaraktermetoden’

Når vi analyserer landskap med landskapskaraktermetoden, gjør vi det på bakgrunn av besiktigelser og relevant kartmateriale. Vi deler kommunens landskap inn i avgrensede områder der landskapets karakter kan beskrives for et større, sammenhengende område.

Kartleggingen munner ut i en analyse og beskrivelse av de naturgeografiske, kulturgeografiske samt romlige og visuelle karaktertrekkene.

Landskapsvurdering

Basert på denne analysen foretar vi en landskapsvurdering av områdenes styrke, tilstand, opplevelsesmuligheter og sårbarhet. Det utføres en landskapsvurdering for hvert område, noe som gir kommunen verdifull kunnskap om landskapenes tilstander og muligheter.

«NIRAS’ analyse av kystlandskapene våre var helt avgjørende for at vi fikk tillatelse til å utpeke en del av den kystnære sonen som et område som kan brukes til byutvikling»

Skive Kommune

Som en del av landskapsanalysen utarbeider vi mål og anbefalinger for håndtering av landskapelige hensyn i planlegging og saksbehandling. Her gir vi blant annet anbefalinger om byutvikling, jordbruksbygninger, skogplanting, natur og tekniske anlegg i området.

Implementering i kommuneplanen

Landskapsanalysen kan implementeres i kommuneplanen som retningslinjer for landskap, men også som innspill til øvrige temaer for naturområder, samt som innspill til hovedstrukturen.

Landskapsanalysen kan også implementeres i særskilte temaplaner og strategier for klimatilpasning, naturnettverk, bosetting, næringsliv og reiseliv.

I Danmark tilbyr NIRAS også digital formidling av landskapsanalysen gjennom DKplan.

Les mer om landskapskaraktermetoden hos den danske Miljøstyrelsen her.

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Director

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se også: