Helhedsplan Lundtofte Small (2)

Helhets- og bebyggelsesplaner

Helhetsplaner kan gi kommuner og utviklere et solid grunnlag for å utvikle byer eller endre eksisterende områder.

Den grønne omstillingen er i full gang og preger både byene våre og måten vi utvikler dem på. I NIRAS griper vi utviklingen an med en rekke prosess- og analysekompetanser som fundament for å utvikle helhetlige løsninger.

Som byplanleggere tar vi utgangspunkt i stedets potensialer, utfordringer, historie og den forandringen som helhetsplanen skal kunne bidra til. Vi jobber blant annet med arealutvikling, bebyggelsesplaner, disposisjonsplaner, sentrumsplaner, utbygging av havner og offentlige boligområder.

Tverrfaglig arealutvikling

NIRAS er et konsulenthus med ekspertise innenfor et bredt spekter av fagområder. Derfor kan vi jobbe tverrfaglig med de ulike funksjonene i helhetsplanene og skape synergier mellom f.eks. klimatilpasning, jordhåndtering og rekreative løsninger. Sammen med NIRAS’ landskapsarkitekter kan vi også skape mulighet for å utnytte terrenget i nye, multifunksjonelle løsninger som kommer både innbyggerne og naturen til gode.

Fra både kommunale og private byggherrer opplever vi et økt fokus på FNs bærekraftsmål. Vi bistår med å omsette de globale målene til lokale handlinger. Dette kan f.eks. være i form av bebyggelsesplaner for boligområder, der grunneiere kun eier tomtearealet bygningen deres står på, og som fremmer det biologiske mangfoldet, felles ladestasjoner for elbiler, deleløsninger eller nye boformer som fremmer fellesskap på tvers av generasjoner og sosial bakgrunn.

Klimatilpassede helhetsplaner

Klimaendringer har store konsekvenser for byer og naturområder. Både ved kysten og i boligområder må vi kunne håndtere store mengder vann. I NIRAS er vi eksperter på å utvikle helhetsplaner på tvers av faggrenser for å sikre de beste løsningene innen klimasikring av eiendommer, bydeler og distrikter – også ut fra et estetisk og økonomisk synspunkt.

Vi legger stor vekt på at samarbeidet mellom kommuner, forsyninger og andre interessenter munner ut i bærekraftige løsninger. Derfor jobber vi tett med blant annet kystteknikere, biologer og landskapsarkitekter for å skape oversikt over mulighetene for tilpasning og sikring. Samtidig har vi også fokus på muligheter for å oppnå annen verdi med løsningen – for eksempel gjennom naturrestaurering eller rekreative planer.

Landskapsarkitektur

Vi ser en sterk sammenheng mellom byplanlegging og landskapsarkitektur. Fra overordnede strategier til de konkrete byrom samarbeider vi med landskapsarkitekter og klimaspesialister for å sikre at helhetsplanen skaper en attraktivt ramme for et godt byliv.

NIRAS designer og prosjekterer landskap og byrom i relasjon til infrastruktur, institusjoner, boliger, klimatilpasning mv. Det gjør vi ut fra en visjon om at alle prosjekter og steder er helt spesielle og derfor skal behandles med omhu og med omtanke for brukerne samt for kommende generasjoner.

3D-modellering

Digitale 3D-modeller gir nye muligheter for å utvikle og evaluere bebyggelsesplaner, prosjektforslag til byomdannelse eller andre helhetsplaner. Med digitale 3D-modeller kan vi blant annet vise «før og etter»-situasjoner, vurdere bygningsvolumene og presentere alternative løsninger i sammenheng med de eksisterende omgivelsene.

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Director

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se også: