2022 var på alle måter et meget tilfredsstillende år for NIRAS

Carsten Toft Boesen Medium

NIRAS har i 2022 økt investeringene betydelig i den grønne energiomstillingen, digital innovasjon og bærekraftige løsninger, samt utvikling og rekruttering av medarbeidere, og samtidig viser regnskapet en vekst i både topp- og bunnlinje på 10 %.

30. mars, 2023

Vekst og investeringer i fremtiden

For NIRAS var 2022 det andre året på rad med tosifret vekst i både topp- og bunnlinje. Det er derfor en svært fornøyd ledelse som ser tilbake på et år der alle deler av virksomheten bidro til utvikling, vekst og inntjening.

“Jeg er først og fremst svært takknemlig for tilliten våre kunder har vist oss i løpet av året – en tillit som har resultert i mange nye prosjekter og samarbeidsrelasjoner samt en historisk stor ordrebok. Jeg vil også fremheve våre kompetente og engasjerte medarbeidere, som igjen i 2022 gjorde det mulig å levere på NIRAS sine ambisjoner om god service og høy kvalitet på tvers av fag og geografi. Faktisk er jeg utrolig stolt når jeg ser tilbake på 2022”, sier administrerende direktør Carsten Toft Boesen.

2022 ga oss en økning i egen produksjon fra 1,9 til 2,1 milliarder DKK og i omsetning fra 2,9 til 3,5 milliarder DKK. Årets resultat (EBITA) har vokst fra 132 til 149 millioner DKK i et år hvor det er investert betydelig i markeds- og medarbeiderutvikling.

Basert på NIRAS sin posisjon innen havvind og biogass besluttet de ved utgangen av 2021 å investere 150 millioner DKK fordelt på flere år for å utvikle kompetanse og løsninger rettet mot økt satsing på den grønne energiomstillingen. Satsingen er godt i gang med en rekke strategiske ansettelser, tverrgående markedsutviklingstiltak og sist, men ikke minst, en rekke oppgaver primært knyttet til havvind, biogass, elektrifisering og Power-to-X.

"Vi ønsker å bidra mest mulig til den grønne energiomstillingen og har derfor bestemt oss for å satse massivt på å bygge kompetanse og kapasitet innen grønn energiproduksjon, overføring og drivstoff", forteller Carsten Toft Boesen. Han forklarer at satsingen inkluderer fagområder og kunder på tvers av NIRAS sine sektorer og markeder.

Store og viktige nye prosjekter

Energistyrelsen tildelte NIRAS de strategisk viktige undersøkelsene av Danmarks samlede miljømessig bærekraftige potensial for vindenergi, og det svenske Forsvaret valgte NIRAS som sin miljørådgiver for enda en periode.

De danske infrastrukturinvesteringene kom i gang igjen etter en lang pause, og med tildelingen av Nordhavnstunnelen, forlengelsen av Hillerød-motorveien og Vestfynsbanen kom NIRAS sin danske infrastrukturportefølje opp på nivå med den norske, hvor NIRAS nylig har blitt tildelt utformingen av tre kryssingsspor på den kjente Bergensbanen.
Samtidig opplever NIRAS fortsatt et meget høyt investeringsnivå og stor etterspørsel innen Pharma & life science, hvor mangel på medarbeidere er en betydelig utfordring.

Nedgangen i deler av boligbyggingen er en realitet, men NIRAS har over en lengre periode satset målrettet på institusjonelle investorer og industribygg, og har en meget sterk ordrebok som bl.a. omfatter Flodbyen i Randers og Trovbyen i Billund for Kirkbi.

Innenfor Forsyning er det fortsatt klimatilpasning og avansert vannbehandling, spesielt mykning, som fyller godt opp i ordrebøkene. I 2022 ble NIRAS valgt ut av Aarhus Vand til å fortsette ytterligere 6 år i vannselskapets partnerskap, Vandpartner.

Attraktiv arbeidsplass 

Antall ansatte har vokst med 9 % i 2022, og det er med stor glede vi kan konstatere at vi har lykkes med å opprettholde en meget høy medarbeidertilfredshet og et relativt lavt medarbeiderskifte gjennom året, samt å tiltrekke oss over 600 nye kolleger i et svært konkurranseutsatt arbeidsmarked. 

“Vi legger vekt på å være en attraktiv arbeidsplass, hvor det er utfordrende prosjekter, dyktige kollegaer å sparre med, hvor det er enkelt å bevege seg på tvers av organisasjonen og hvor det er gode utviklingsmuligheter for den enkelte. I 2022 har vi videreført vår tradisjon for kompetanseutvikling via Ph.d. prosjekter og har også gjennomført en rekke tiltak som gir muligheter for utvikling av spesielt yngre ansattes kompetanse og nettverk på tvers av fag, sektorer og geografi. Vi opplever også økt fleksibilitet i arbeidslivet som en motivasjon for å velge arbeidsplass; vi har tradisjon for å møte dette i NIRAS og i tråd med den økte interessen har vi valgt å tydeliggjøre disse mulighetene”, sier administrerende direktør Carsten Toft Boesen.

Etterspørsel etter råd om bærekraft

Bærekraft, som har vært nøkkelordet i NIRAS sitt oppdrag i over 15 år, har i dag blitt et sentralt element i nesten alle bedrifters og organisasjoners arbeid. I tillegg til arbeidet med å sikre bærekraften til NIRAS sin egen virksomhet, har NIRAS i 2022 levert et bredt spekter av SDG-relaterte prosjekter. I en rekke utviklingsland, hvor det bl.a. handler om forvaltning av naturressurser, godt styresett, klimatilpasning og bærekraftig økonomisk utvikling, har NIRAS jobbet intensivt med bærekraft. Prosessindustrien opplever økt etterspørsel innen plantebasert matproduksjon og på tvers av Anlegg, Infrastruktur, Forsyning og Miljø har bærekraftige løsninger, prosesser og materialer virkelig kommet i fokus og blitt gjort målbare.

I tett samarbeid med Carlsberg har NIRAS utviklet vannbesparende produksjonsløsninger på Fredericia Bryggeri. Disse løsningene utvikler seg gradvis til internasjonale standarder for bryggeriindustrien, og flere av bransjens globale merkevarer etterspør tilsvarende løsninger. Bransjens totale potensial for vannbesparelser når over hundre millioner m3/år.

 Et annet eksempel fra vannområdet er vann til Power-to-X-anlegget, hvor DIN Forsyning i Esbjerg valgte å se på mulighetene for å bruke renset avløpsvann som et alternativ til drikkevann. Dette sparer på områdets allerede belastede drikkevannsressurs og reduserer avløpsvannbelastningen på Vadehavet.

“Å levere bærekraftige løsninger til våre kunder er kjernen i vår misjon. Våre eksperter samarbeider på tvers av organisasjonen – og med involvering av kunder og kunnskapspartnere – for å levere tjenester og løsninger som skal skape oversikt, transparens og dokumentasjon av mål og resultater innen bærekraft. Det opplever vi stor etterspørsel etter”, sier administrerende direktør Carsten Toft Boesen.

Vellykkede oppkjøp

Veksten på 10 % er primært drevet av organisk vekst på 8,5 %, mens den resterende veksten kommer fra oppkjøp. I 2022 ble Irish Dolmen Engineering og svenske AquaBiota en del av NIRAS. Selskapene bidrar med markedsprestasjoner og kapasitet til NIRAS' voksende virksomhet innen Pharma & Life Science og vannmiljøvurderinger knyttet til den grønne energiomstillingen. Prosessen med å integrere disse i systemene er allerede godt i gang, med kunnskapsdeling og flere felles tilbud og prosjekter.

“I 2022 lyktes vi med to strategisk viktige oppkjøp, AquaBiota i Sverige og Dolmen Engineering i Irland. AquaBiota jobber primært med miljøkonsekvensvurderinger for offshore vindkraft og Dolmen leverer ingeniørløsninger for life science-sektoren. Begge selskapene bidrar med kunder, tjenester og kompetanse i to av våre vekstmarkeder”, forklarer Carsten Toft Boesen. 

Tro på fremtiden til tross for usikre tider

Til tross for fortsatt stor usikkerhet rundt den sikkerhetspolitiske situasjonen og den økonomiske utviklingen både i Danmark og globalt, ser vi optimistisk på 2023, da vi forventer å kunne levere på vårt strategiske mål om fortsatt lønnsom vekst og utvikling. 

“Etter en grundig analyse av våre markedssegmenter og dialog med nøkkelkunder, ser vi mot et 2023 hvor vi forventer fortsatt god lønnsomhet og store vekstmuligheter, og hvor vi derfor planlegger å øke investeringene i grønn energiomstilling, bærekraftige løsninger og digital innovasjon – og ikke minst innen utvikling og kompetanse til våre ansatte”, avslutter administrerende direktør Carsten Toft Boesen.

Nøkkeltall

 

2022

(DKK)

2021

(DKK)

2020

(DKK)

2019

(DKK)

2018

(DKK)

2017

(DKK)

Omsetning

3.454

2.881

2.451

2.278

2.204

2.125

Herav egen produksjon

2.116

1.924

1.704

1.774

1.743

1.647

EBITA

149,1

132,4

116,3

72,2

60,5

50,4

EBITA-margin

7,0 %

6,9 %

6,8 %

4,1 %

3,5 %

3,1 %

Resultat etter skatt

75,2

83,9

62,2

42,7

33,3

20,3

Antall ansatte, FTE

2.424

2.306

2.181

2.332

2.355

2.206

Medarbeidertilfredshet*

90 %

 

87 %

 

87 %

 

EBITA / pr FTE

68

64

53

31

26

23

* Målingen utføres annethvert år

 

 

 

 

 

 

Vil du vite mer?

Carsten Toft Boesen

Carsten Toft Boesen

Chief Executive Officer, President

Allerød, Denmark

+45 48104200

Se også: