Three men lowering a wire down a sewer manhole
En flere kilometer lang kabel legges ned i Trondheim kommunes kloakkledning for å finne regnvann som er feilkoblet til avløpsnettet.

Feilkoblet regnvann

Fiberoptisk kabel finner regnvann som har kommet på avveie med laser

Ved hjelp av en fiberoptisk kabel kan Trondheim kommune finne regnvann som er feilkoblet til avløpssystemet. På den måten sikrer kommunen seg mot overfylte pumpestasjoner og utgifter til en dyr beredskap.

Regnvann som kommer inn i avløpsvannssystemet, eller avløpsvann som kommer inn i regnvannssystemet, er en utfordring for mange kommuner, blant annet i Trondheim kommune. Men ved hjelp av en fiberoptisk kabel, som det sendes laserlys gjennom, kan kommunen finne de stedene, hvor regnvann er feilkoblet til systemet.

På den måten unngår de store regninger til pumpedrift og i verste fall slamsugere som skal tømme deres overfylte pumpestasjoner. På samme måten sikrer de seg mot at stinkende og miljøfarlig avløpsvann ender i naturen. NIRAS har gitt kommunen råd om den nye teknologien som gjør det mulig å finne vann som har kommet på avveie.

Fiberoptisk kabel måler temperatur

Normalt vil en privat husholdning koble avløpsvannet sitt til den kloakkledningen, hvor avløpsvannet renner, akkurat som husholdningen vil koble regnvannet sitt til den ledningen, hvor regnvannet renner. Men noen ganger skjer det en feiltilkobling så vannet konsekvent flyter inn i feil ledning. Ved hjelp av den fiberoptiske kabelen kan Trondheim kommune finne de stedene hvor det har skjedd en feil tilkobling.

Kabelen fungerer slik, at den føres gjennom kommunens kloakkledninger, og via laserlys måles en temperatur på det vannet som renner gjennom ledningene. Laserkabelen foretar en måling for hver meter i vannledningen, og det måles hvert 15. sekund. Kabelen kan derfor fort finne de stedene hvor det er skjedd en feil tilkobling.

Hvis varmt vann på 40 grader fra dusjen har kommet seg inn i en regnvannsledning hvor vannet vanligvis er 5-10 grader om høsten i Norge, blir det fort oppdaget fordi temperaturforskjellen er markant.

Beredskap er dyrt

Det kommer generelt større mengder regnvann fra husholdninger enn det kommer avløpsvann. Derfor er avløpsvannledningene i kloakknettet oftest mindre end regnvannsledningene. Det kan derfor gi problemer for Trondheim kommune hvis store mengder regnvann renner inn i avløpsvannssystemet fordi kapasiteten fort blir oppbrukt. I verste fall kan det føre til oversvømte kjellere for områdets huseiere.

Kommunens pumpestasjoner risikerer å bli overfylt dersom de bare kan transportere en viss mengde vann. Kommer det inn mere vann inn enn pumpestasjonene kan håndtere, aktiveres en beredskap hvor slamsugere må kjøre overflødig avløpsvann til et lokalt renseanlegg. Det er en stor økonomisk belastning for Trondheim kommune å iverksette denne beredskapsplanen.

Men ved hjelp av kabelen har kommunen fort funnet de stedene hvor det er skjedd en feil tilkobling og på den måten unngått å iverksette beredskapsplanen. NIRAS har gitt kommunen råd om den nye teknologien og bidratt til fort og effektivt å identifisere feil tilkoblinger.