Man examining pipes

Kartlegging Energieffektiviserings- og Konverteringstiltak i Skolebygg i Sandnes Kommune

Kartlegging Energieffektiviserings- og Konverteringstiltak i Skolebygg i Sandnes Kommune

Utfordringen

I følge Handlingsplan for energi- og klima (2010) for Sandnes kommune, skal kommunen redusere stasjonært energiforbruk med 15% innen 2016, og 20% innen 2020 i forhold til referansenivå fra 2010.

Ny fornybarandel skal innen 2016 (2020) øke med 10% (20%). NIRAS har fått i oppdrag å identifisere og vurdere potensielle energitiltak ved alle skolene i kommunen. Disse skal til sammen oppnå en energibesparelse på minimum 10% (15%). Prosjektets sluttrapport skal munne ut i en prioritert liste over tiltaksområder som anbefales gjennomført. Denne skal danne grunnlaget for videre søknad til Enovas program for bygg, bolig og anlegg.

Løsningen

Vi tar utgangspunkt i SIMIEN modeller av skolebyggene, som NIRAS og AF gruppen allerede har satt opp. Disse modellene bruker vi til å estimere energibesparelse ved ulike tiltak. Vi beregner også kostnaden ved å innføre de ulike tiltakene og bruker dette til å rangere tiltak etter forventet lønnsomhet.