plant rising up through a pile of waste
Foto: Shutterstock

Klimagassregnskap for IVAR IKS

NIRAS utarbeider årlige klimagassregnskap for IVARS' system for husholdningsavfall.

NIRAS Norge utarbeider årlig klimagassregnskap for håndtering av husholdningsavfall for 10 av IVARs eierkommuner. Et klimagassregnskap er en oversikt over klimagassutslipp i form av CO2-ekvivalenter som følge av ulike prosesser knyttet til livsløpet for et bestemt produkt eller en aktivitet, i dette tilfellet håndtering av husholdningsavfall.

NIRAS Norge har utviklet en modell som beregner klimagassutslipp knyttet til innsamling, deponering, forbrenning og annen håndtering av avfall. Dette blir satt opp mot unngåtte klimagassutslipp i sammenheng med energiutnyttelse og materialgjenvinning av de ulike avfallsfraksjonene.

Klimagassregnskapet gir to muligheter: For det første gir det oversikt over utslippene knyttet til avfallsbehandlingen, slik at en kan se hva som forårsaker de største utslippene, og dermed hvor potensialet for reduserende tiltak er størst. For det andre gir det oversikt over hvor stor klimanytten er ved ulike behandlingsformer. Dette kan f.eks. indikere hvilke kildesorteringsformer det er viktig å satse på.