Harbour and freight area seen from above

NorSea AS – Grunnundersøkelser

Miljøtekniske grunnundersøkelser.

Utfordringen

NorSea as har drevet basevirksomhet i Rogaland i over 40 år. På 70- og 80-tallet var det en helt annen kultur når det gjaldt håndtering og bruk av miljøfarlige stoffer, og derfor ligger det en del «gamle synder» begravet på ulike industriområder i Norge. Dusavikbasen er registrert i Stavanger kommunes aktsomhetskart for forurenset grunn og ved terrenginngrep på området er eier pålagt å undersøke om grunnen kan være forurenset. NorSea er opptatt av at det ryddes opp i eventuelle forurensninger i grunnen og er klar over verdien i det å eie en dokumentert ren tomt.

Løsningen

NIRAS har ved flere anledninger utført miljøtekniske grunnundersøkelser for NorSea. Undersøkelsene har hatt varierende omfang og kompleksitet. Noen steder er det funnet forurensning i grunnen, mens andre lokaliteter har vært rene. Det er utarbeidet tiltaksplaner for håndtering av forurensede masser.