Samsvarsvurdering

Om ønskelig kommer vi med konkrete forbedringsforslag. Samsvarsvurderingen samles i en informativ og oversiktelig rapport som kan oppdateres med jevne mellomrom.

Utfordringen

Virksomheter som har potensial til å forurense, opererer innenfor et stort felt av lover og forskrifter som stadig er i endring. Samsvarsvurdering er også et av de elementære punktene i ISO 14001. Vår erfaring er at bedriftene er interessert i å holde seg oppdatert på lovverket, men at det oppleves som en krevende prosess. Og ofte er en tredjeparts vurdering nyttig og ønskelig.

Løsningen

Vår kartleggingsmetodikk og våre dataverktøy er godt egnet til å avdekke manglende samsvar mellom praksis i virksomheten og lovverket.
Vi holder fokus på

  • Utslipp til vann
  • Utslipp til grunn og sedimenter
  • Utslipp til luft
  • Kjemikalier og produkter
  • Avfall
  • Radioaktivitet
  • Farlig stoff
  • Beredskap/Industrivern/Risikovurdering
  • Ledelse/Myndigheter/Dokumentasjon