Tractor evens out dirt

Sørmarka Kunstgressbane – Miljøriktig Planlegging

Utfordringen

Det etableres et stort antall nye kunstgressbaner som representerer store investeringer. Mange baner har relativt kort levetid, og det genereres mye avfall ved sanering og oppgradering. På vegne av Norges Fotballforbund har NIRAS utført en analyse av viktige miljøaspekter ved kunstgressbaner. På bakgrunn av dette ble vi engasjert av Stavanger kommune for å gjøre en analyse av viktige miljøforhold ved den nye kunstgressbanen hos Sørmarka Arena.

Løsningen

Analysen ble gjennomført ut fra LCC-betraktninger av alle elementene i den nye banen; fra sikring av stabiliteten på tomta (et tidligere avfallsdeponi), valg av måleutstyr ved planering av banen, til selve kunstgressets levetid. Noe overraskende viste det seg at et av de viktigste punktene for å få ned den totale miljøbelastningen kunstgressbanen representerer, er nøyaktige måleinstrumenter som hindrer feil i grunnarbeidet med banen. Håndtering av masser representerer en stor del av miljøbelastningen ved kunstgressbanene.