Picture in sunset overlooking water and small houses

Sola kommune – Energi- og Klimaplan

NIRAS har i godt samarbeid med oppdragsgiver utarbeidet kommunedelplan energi- og klima for Sola kommune.

Utfordringen

Alle kommuner er forpliktet til å gjennomføre energi- og klimaplanlegging. Da Sola kommune lyste ut oppdraget gikk NIRAS seirende ut av anbudskonkurransen.

Løsningen

NIRAS har vært faglig rådgiver for kommunen og ført kommunedelplanen i pennen. Arbeidet er utført i nært samarbeid med kommunens arbeidsgruppe, og det har vært gjennomført gruppemøter/seminarer for å sikre medvirkning og eierskap fra ulike deler av administrasjon og politisk ledelse.

Viljeserklæringen til kommunen lyder slik:

"Sola kommune skal være en pådriver i energi- og klimaspørsmål. Kommunen skal bidra til at nasjonale og regionale mål innen fornybar energi, energiomlegging, klimagassutslipp og klimatilpasning nås.

Kommunen skal gjennom holdningsskapende og systematisk arbeid bidra til at alle innbyggere, bedrifter og ansatte er motivert for å nå målene."

NIRAS har bidratt til mange viktige prosesser innen energi og klima.