Plan of the Madlamark school in Norway

Stavanger kommune - Hovedombygging av Madlamark skole

NIRAS Norge har bistått Stavanger kommune med energi- og bærekraftrådgivning for totalrenoveringen av Madlamark skole.

Utfordringen

Madlamark skole i Stavanger kommune skulle totalrenoveres. Ulike konseptvalg ble vurdert. På bakgrunn av politiske spørsmål om prosjektets klimagasskonsekvenser ble det bestemt at dette skulle kartlegges for de vurderte konseptene. Videre skulle krav til energiytelser fastsettes og varmeanlegget skulle oppgraderes i henhold til gjeldende byggteknisk forskrift.

Løsningen

NIRAS hadde oppdrag som kommunens energi- og bærekraftrådgiver i prosjektets tidligfase. NIRAS bidro til å legge føringer for å begrense prosjektets klimabelastning og velge ny fornybar varmeløsning.

I forprosjektet bidro NIRAS med klimagassbudsjett for alternative konseptvalg Konseptalternativet med lavest klimabelastning ble identifisert og ytterligere kostnadseffektive klimatiltak ble anbefalt. Disse omhandlet bl.a. energi, arealbruk og materialvalg. NIRAS utførte deretter en tilstandskartlegging av tekniske anlegg tilknyttet skolens svømmehall for å evaluere mulighetene for gjenbruk og kostnadsberegne anbefalte oppgraderinger.

I skisseprosjekt bidro NIRAS med rådgivning knyttet til føringer for energiytelse og energikilde. Rådgivningen knyttet til energiytelse innebar bl.a. evaluering av isolasjonstykkelser og teknisk utstyr. Varmekilder ble evaluert baser på totalvurdering av LCC analyse, klimagassberegninger og driftsforhold. NIRAS bidro videre med en BREEAM preanalyse, utførte miljøsanering og utviklet et LCC regneverktøy til bruk i tilbudsfasen.