Illustration of greenhouse gas budget

NIRAS bistår Stavanger kommune med klimagassbudsjett og kost-nytte vurdering av klimatiltak

09. aug 2018

Avtalen om to kritiske klimagassprosjekter for Stavanger kommune befester NIRAS’ posisjon som en ledende regional aktør innen klimagassrådgivning. Inspirert av klimagassbudsjetter for andre sammenlignbare kommuner skal Stavanger fra og med 2019 for første gang budsjettere egne klimagassutslipp. Parallelt med dette skal et høringsutkast til ny Klima- og miljøplan opp til politisk behandling.

Høringsutkastet setter mål om at  kommunen skal redusere sine direkte klimagassutslipp med 50 % innen 2030, og være fossilfri innen 2040. Å redusere klimagassutslipp av dette omfanget vil kreve omfattende tiltak både innen transport, energisektoren, avfallshåndtering og landbruk. NIRAS skal utføre jobben med å vurdere kost-nytte for aktuelle klimatiltak med hensyn på måloppnåelse. Denne vurderingen skal synliggjøre både kommunale utgifter pr sparte tonn CO2 for hvert aktuelle tiltak, men også kost-nytte for berørte deler av næringslivet og innbyggere.

For å løse oppgaven har NIRAS involvert egne fagmiljø fra store deler av organisasjonen. Fageksperter innen energi, miljø, infrastruktur og prosjektledelse har bidratt med å kvantifisere kostnader og klimagassbesparelser for tiltak innen sine fagområder. Resterende inndata er samlet inn via kontakter fra medlemskap i nettverk som Grønn Anleggssektor, lokale aktører som Bysykkelen og Stavanger Havn, og nasjonale aktører som Miljødirektoratet og Transportøkonomisk institutt.

«Dette har vært et gøy og lærerikt prosjekt for oss i NIRAS.  Nå ser vi frem til å levere et solid faglig underlag som kan hjelpe kommunen med å nå sine ambisiøse klimamål på en mest mulig kostnadseffektiv måte» forteller Erlend K. Kvitrud, som har utført kost-nytte vurderingen.

NIRAS har i tillegg fått jobben med å utarbeide klimagassbudsjett for kommunen. Dette blir i hovedsak basert på Miljødirektoratets  kommunestatistikk. Omfanget blir Scope 1, og inkluderer dermed alle direkte utslipp innenfor kommunens grenser.

«Et klimagassbudsjett kan belyse hvilke områder og aktiviteter som har høyest utslipp og hvor det kan være mest hensiktsmessig å gjennomføre tiltak for å redusere utslippene,» Forklarer Nora O. Schjoldager som har oppgaven med å produsere klimagassbudsjettet.

«Dette gjør at et klimagassbudsjett kan være til god hjelp når det skal tas beslutninger og legges strategier for energi- og klimapolitikk.»

«Det er inspirerende å få bidra til at Stavanger kommune kan ta gode beslutninger som kan redusere klimagassutslippene og dermed bekjempe global oppvarming,» tilføyer hun.