four men standing inside a building under construction
Foamrox er godt fornøyd med EPD'en NIRAS har utarbeidet. Fra venstre: Terje Jakobsen, Rolf Jakobsen, Kjell Håkon Helgesen og Glenn Alexander Jakobsen.
Nyhet

NIRAS har utarbeidet EPD for Foamrox

NIRAS har utarbeidet EPD (Environmental Product Declaration, eller miljødeklarasjon) for et nytt isolasjonsmateriale til bruk i samferdselstunneler fra det norske selskapet Foamrox.

21. feb 2019

NIRAS har utarbeidet EPD (Environmental Product Declaration, eller miljødeklarasjon) for et nytt isolasjonsmateriale til bruk i samferdselstunneler fra det norske selskapet Foamrox. EPD’en ble publisert på EPD-Norges nettsider nå i januar. En EPD er et tredjepartsverifisert, standardisert dokument med informasjon om et produkts miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. NIRAS gjennomførte den bakenforliggende livsløpsvurderingen (LCA) og utformet det endelige EPD-dokumentet på vegne av Foamrox.

Miljø- og klimahensyn blir stadig viktigere i bygg- og anleggsbransjen, og det stilles oftere krav til materialers og produkters miljøprestasjoner. Det blir vanligere og vanligere å stille krav til EPD for gitte materialer i konkurranser og kontrakter, og i sertifiseringsordningen BREEAM er EPD et kriterium for å oppnå poeng i noen av emnene.

"Vi i Foamrox er meget godt fornøyd med at vi nå har på plass en miljødeklarasjon for våre produkter" sier daglig leder Kjell Håkon Helgesen. "Vi synes det er meget positivt at byggherrer også i anleggssektoren kommer med krav om at leverandører må ha godkjente EPD’er på plass. Det betyr at det blir enklere å sammenlikne miljøegenskapene til konkurrerende løsninger, noe som igjen vil føre til at vi kan få fortgang i prosessen med å redusere klimagassutslippene ved bygging/vedlikehold/rehabilitering også innenfor anleggssektoren."

Foamrox er et produkt av resirkulert glass med en polyureamembran som kan brukes innen brann-, vann- og frostsikring. Produktet veier en tiendedel av betong og kan være med på å redusere klimagassutslipp fra bygging av samferdselstunneler. Nye Veier har testet ut flere produkter levert av Foamrox, blant annet til nødkiosk i tunnel, tverrforbindelse mellom tunnelløp og brannsperre bak veggelementer i en tunnel. «Produktene fra FOAMROX tilfredsstiller kravene til det formål vi har benyttet dem til. I tillegg til at de er lette og raske å montere, er de et miljøprodukt som Nye Veier setter pris på. I driftsfasen er de lette å holde rene grunnet en glatt overflate.» forteller Dag Ødegård, disiplinleder tunnel i Nye Veier.

EPD’er er godt verktøy når klimagassutslippene i et bygg- eller anleggsprosjekt skal dokumenteres i et klimagassbudsjett. NIRAS har utarbeidet klimagassbudsjetter for Nye Veiers prosjekter og EPD’er er en viktig forutsetning for klimagassberegningene. «Nye Veier er veldig positive til at det kommer EPD’er for produkter som er miljøvennlige og har et lavere klimagassutslipp. Dette er det Nye Veier trenger for å kunne nå våre mål om ingen miljøskade og reduksjon i utslipp av klimagasser fra anlegg og drift av vei. Nye Veier setter krav til EPD’er ved valg av materialer som har andre utslippsfaktorer enn de som foreligger i opprinnelig klimagassbudsjett for prosjektet. EPD'ene skal følge standard NS-EN ISO 14025:2010.» sier rådgiver ytre miljø i Nye Veier, Mikkel Hedegaard.