NIRAS utfører overvåkning av Ren Drammensfjord

Ren Drammensfjord Min

En forurenset fjord på bedringens vei

17. januar, 2022

Drammensfjorden er en terskelfjord som strekker seg fra vestsiden av Oslofjorden til utløpet av Drammenselva, og har i lang tid vært utsatt for forurensning fra ulik industrivirksomhet og menneskelig aktivitet. Over tid kan slike persistente (ikke-nedbrytbare) miljøgifter legge seg på havbunnen og utgjøre en forurensningsrisiko for både økosystemet i fjorden og human helse ved konsum av fisk og skalldyr.

De siste 30 årene har miljøforholdene i fjorden blitt betydelig forbedret, selv om enkelte utfordringer vedvarer. Forhøyede nivåer av forurensning i bunnsedimenter i fjorden er et eksempel på dette. Det er derfor viktig å overvåke nivåene av miljøgifter og vurdere ulike tiltak for å bedre vannkvaliteten.

NIRAS Norge utfører kartlegging

NIRAS Norge overtok ansvaret for gjennomføring av kartleggingen av Drammensfjorden i 2019 på oppdrag for Drammen og Lier kommune. Kartleggingen inkluderer både undersøkelser av miljøgifter i sedimentene på bunnen av fjorden og prøvetaking av dyr som lever tett på den, slik som krabbe og flyndrefisk.

Hovedtiltaket for ytterligere forbedringer av miljøtilstanden i Drammensfjorden har de siste årene vært naturlig overvåket tildekking (Monitored Natural Recovery, MNR). MNR innebærer at forekomsten og biotilgjengeligheten til forurensning minsker over tid ved at gammel forurensning i sedimentene dekkes av renere sedimenterende materiale fra elvene. I flere områder i Drammensfjorden ser man at sand som naturlig føres ut med Drammenselva bidrar til å dekke til forurenset sjøbunn. I andre områder har undersøkelsene avdekket at det finnes enkelte «hotspot»-områder med særlige forhøyede verdier av miljøgifter hvor slik tildekking ikke skjer. Her brukes kartleggingene blant annet for å vurdere om det bør gjennomføres opprydning for å forhindre negative miljøkonsekvenser.

Prosessen overvåkes ved hjelp av målinger for å avgjøre om den gir ønsket resultat, og i så fall hvor raskt forbedringen skjer. Andre tiltak kan også iverksettes dersom det viser seg at gjenopprettingen skjer for langsomt, eller hvis situasjonen forverres. Miljøovervåkning er derfor en sentral del i MNR.

I dag er det advarsel mot å spise fisk fra Drammensfjorden på grunn av høye nivåer av enkelte miljøgifter, men med tidens hjelp og igangsetting av tiltak for å minimere eksponering av dyrelivet for miljøgifter, vil dette kunne endres. NIRAS sitt arbeid bidrar til kunnskap om forurensningssituasjonen i Drammensfjorden, noe som er viktig for å måle effekten av tiltak gjennomført så langt. Et godt og tett samarbeid mellom flere aktører legger grunnlaget for et renere vannmiljø i Drammensområdet. Målet er at man en dag trygt vil kunne spise fisk fra Drammensfjorden igjen.

Les også: