NIRAS Norge har ansvaret for miljøovervåkning i Gilhusbukta

Gilhusoversikt (1)

I Gilhusbukta, innerst i Drammensfjorden skal store områder fylles igjen, for å bli til nye boliger, og bli en del av den nye Fjordbyen i Lier. Før hele bukta skal fylles igjen har NIRAS Norge overvåket miljøoppryddingen av kreosotforurensning fra sjøbunnen. Videre skal NIRAS fortsette å overvåke vann og sedimenter frem til arbeidene med utfyllingen er ferdig i år 2024.

17. januar, 2018

Bukta fylles opp med steinmasser

Det er anslått at det skal tilføres ca. 3 millioner m3 utfyllingsmasser, fortrinnsvis steinmasser fra store infrastrukturprosjekter i regionen. Det er viktig for utbygger at arbeidene ikke medfører nedslamming eller utslipp av forurensning.

Kontinuerlig måling og varsling

Til overvåkingen brukes det tradisjonell miljøprøvetaking, passive prøvetakere (POM) og måling av turbiditet. Turbiditetsmålere måler kontinuerlig, og gir en varsling om turbiditeten overskrider grensen gitt i tillatelsen for arbeidet. NIRAS har utviklet et eget system for turbiditetsmålere som er festet på bøyer som ligger i vannmassene og ikke på overflatebøyer. Dette muliggjør kontinuerlig måling og minimerer nedetiden.

Dette er Fjordbyen

Den nye Fjordbyen i Lier kommune skal de neste årene bli et av de største landbaserte utviklingsprosjektene i Norge, noensinne. Et bruttoareal på 1,4 millioner m2 skal bygges ut, og et nytt sykehus, jernbane, veier og annen infrastruktur skal på plass. Området vil også bestå av nye uteområder som gir befolkningen adkomst til fjorden. I dag ligger store deler av området under vann, og en viktig del av utbyggingen er å fjerne forurenset bunn og foreta miljøopprydding.

Les også