big platform in the water with soil and excavators

Miljøovervåking i Gilhusbukta

NIRAS har ansvaret for overvåking av utfylling av nytt land i Gilhusbukta.

NIRAS har ansvaret for overvåking av utfylling av nytt land i Gilhusbukta. Her skal hele bukta fylles igjen for å bli til nye boliger, som utgjør første steg i utviklingen mot den nye Fjordbyen i Lier. Det er anslått at det skal tilføres ca. 2,5 mill. m3 utfyllingsmasser. Steinmassene stammer fra utbygging av Langøya og infrastrukturporsjekter i Drammenregionen.

I forkant av utfyllingen har NIRAS også bidratt til overvåking og rapporteringen av miljøoppryddingen av forurenset sjøbunn.

NIRAS har vært involvert i prøvetaking av sedimenter og vann. I tillegg har NIRAS installert måleutstyr for å overvåke turbiditet og pH. Disse måler kontinuerlig og varsler hvis verdiene overskrider grensen gitt i tillatelsen for arbeidet. Overvåkingsarbeidene har pågått siden 2017 og planlagt frem til 2022