Miljøvurdering og miljøkonsekvensvurdering

Miljøvurdering og konsekvensutredning (EIA)

Vi bistår med å avklare og vurdere miljørammer og -forutsetninger for prosjekter samt planer på land og til sjøs.

I flere tiår har NIRAS utført konsekvensutredninger (EIA) og miljøvurderinger av planer for et stort antall prosjekter og i forbindelse med mange typer planer.

Vi har 60 prosjektledere og 300 eksperter innen konsekvensutredning, miljøvurdering av planer, relaterte planleggingsoppgaver, søknader til myndigheter og miljøundersøkelser i forbindelse med blant annet bane- og veiprosjekter, industri- og prosessanlegg, biogassanlegg, vindturbinparker, havner, kystvernprosjekter, vannutvinning, reiselivsprosjekter, kjøpesentre, sykehus og kabelinstallasjoner til sjøs, gruveprosjekter mv.

Når et bygge- og anleggsprosjekt er underlagt miljølover og andre forskrifter, er det en fordel for deg som byggherre å gå tidlig i gang med forarbeidet. Det er både sentralt og kostnadsbesparende å tilpasse prosjektdesignet etter miljørammene tidlig i prosessen.

Våre mange prosjektledere og eksperter er vant til å sette seg inn i arbeidsflyten til både utviklere, virksomheter og myndigheter og kan gi råd om alle miljøforhold gjennom hele prosjektet. Vi jobber alltid tett med kundene for å sikre en individuelt tilrettelagt prosess, slik at vi sammen oppnår de beste resultatene.

Miljøvurdering av planer

En miljøvurdering av en plan, eller på engelsk Strategic Environmental Assessment (SEA), utarbeides dels for å involvere offentligheten og myndighetene i viktige avgjørelser, og dels for å sikre at vesentlige påvirkninger på miljøet fra planer og programmer tas i betraktning før det tas endelig stilling til om planen skal gjennomføres.

NIRAS har dyptgående faglig kompetanse innen alle relevante miljøaspekter både for planer på land og i forbindelse med planlegging til sjøs, der vi bl.a. har jobbet kontinuerlig med havvind gjennom mange år. Samtidig har vi et team med særdeles erfarne prosjektledere som kan veilede og gjennomføre miljøvurderingsprosesser for mange forskjellige kundetyper (myndigheter, byggherrer, forsyninger osv.).

Erfaringen vår dekker alle nivåer av planer fra overordnede strategiske plantyper både til lands og til sjøs, kommunal planlegging, sektorplaner og klimatilpasningsplaner til mer spesifikke planer som f.eks. lokalplaner.

Konsekvensutredning (EIA)

I NIRAS har vi et stort antall erfarne prosjekt- og prosessledere samt fageksperter som står klare til å hjelpe deg å gjennomføre en konsekvensutredning (Environmental Impact Assessment, EIA) for et planlagt prosjekt. En konsekvensutredning involverer en systematisk prosess som har som hovedfunksjon å informere beslutningstakere om mulige og sannsynlige miljøkonsekvenser av et foreslått prosjekt.

I porteføljen vår finner du konsekvensutredninger for et stort antall store og komplekse prosjekter som vindturbinparker til havs og andre marine anlegg som krever undersøkelse av et stort antall miljøfaktorer. I tillegg finner du store infrastrukturanlegg som bane-, bro- og veiprosjekter, industri- og prosessanlegg, biogassanlegg, havner, reiselivsprosjekter, kjøpesentre, sykehus, kabelinstallasjoner til sjøs og gruveprosjekter i både Skandinavia og i arktisk miljø.

I samarbeid med det danske Vejdirektoratet har NIRAS også fått erfaring med digitale løsninger innen EIA.

Habitatvurderinger (Natura 2000 og arter i vedlegg IV)

Den potensielle påvirkningen prosjekter og planer har på områder og arter som er omfattet av internasjonalt naturvern, inngår ofte som del av oppgavene med miljøvurdering som NIRAS løser.

NIRAS har stor erfaring med både vesentlighetsvurdering og konsekvensutredning i forhold til Natura 2000 og habitatvurdering av arter i vedlegg IV i EUs habitatdirektiv. Vi løser disse både som selvstendige oppgaver og integrert i miljøkonsekvensrapporter eller miljøvurdering av planer.

Vurderinger av påvirkninger i forhold til vannplanene (vannrammedirektivet)

Prosjekter og planer som kan påvirke vannkvaliteten, skal vurderes i samsvar med regler fastsatt i vannrammedirektivet. NIRAS har stor erfaring med å utføre slike vurderinger både i forhold til vassdrag og havet. Ekspertene våre har omfattende kunnskap om miljøfremmede stoffer, sedimenter, næringsstoffer mv., samt med vurdering av fysiske, kjemiske eller biologiske påvirkninger fra utslipp. Oppdragene løses ofte i forbindelse med vurderinger under EUs habitatdirektiv, som regulerer den internasjonale beskyttelsen av naturområder og arter.

Dekker alle fagområder i forhold til marine prosjekter og planer

NIRAS er et av de ledende selskapene i Skandinavia innen beregning av undervannsstøy, som vi utfører i forbindelse med miljøundersøkelser og anleggsprosjekter – blant annet i forbindelse med havvindparker, seismiske undersøkelser og utvidelse av havneanlegg og broer.

I tillegg kan NIRAS modellere sedimentspredning fra anleggsvirksomhet og spredning av næringsstoffer mv. i havet. Begge deler brukes bl.a. som grunnlag for spesialistvurderinger av påvirkninger på fisk, sjøpattedyr og havbunnsforhold.

Vil du vite mer?

Ida Johansen

Ida Johansen

Head of Department

Oslo, Norway

+4793204733

Eivind Andreas Stubø

Eivind Andreas Stubø

Senior Consultant

Oslo, Norway

+4748020539

Se også: