Industrimiløj NIRAS PACH TLA

Industrimiljø og miljøgodkjenninger, BAT, BTR og SEVESO

Uansett om du representerer en virksomhet eller en kommune, kan NIRAS gi deg råd om alle typer godkjenninger og tillatelser på miljøområdet.

Vi utarbeider søknader og annet dokumentasjonsmateriale for virksomheter og bistår kommuner med saksbehandling på området. Det kan både være i forhold til den daglige driften, og hvis det er behov for utvidelse eller oppstart av en produksjon, samt i forbindelse med revurdering av godkjenninger, for eksempel som følge av nye EU-krav i form av BAT-konklusjoner og BREF-dokumenter (BAT – Best Available Techniques).

Vi bistår bla.a med miljøgodkjenninger, tilkoblingstillatelser for avløpsvann, basistilstandsrapport (BTR), risikoanalyser og dokumentasjon (inkludert ifm. SEVESO III-direktivet) og konsekvensvurdering (EIA). NIRAS kan foreta støy- og vibrasjonsberegninger, luft- og luktberegninger, inkludert beregninger av deposisjoner og risikoberegninger, og vi vurderer selvsagt resultatene i etterkant.

Vi bistår også med utvikling, implementering, drift og vedlikehold av bl.a. miljø- og energistyringssystemer.

Miljøgodkjenninger og tillatelser til utslipp av avløpsvann (utslippstillatelser)

Vi bistår virksomheter med å utarbeide søknader til miljømyndighetene når virksomhetene har behov for å endre, utvide eller kanskje starte en helt ny produksjon. Vi utarbeider både søknader om miljøgodkjenning og søknader om tillatelser til utslipp av prosessavløpsvann eller avledning av overvann.

I forhold til avløpsvann kan vi utarbeide vurderinger av om stoffer kan ledes til offentlig kloakk eller må unngås i avløpsvannsystemet. I tillegg kan vi utarbeide CLP-klassifisering av blandinger og lagring av kjemiske stoffer og materialer, samt foreta andre typer kjemikalievurderinger, som for eksempel kan være relevante ifm. miljøgodkjenninger.

Vi bistår også kommuner med å utstede miljøgodkjenninger og utslippstillatelser, samt å foreta påfølgende tilsyn med oppfyllelse av vilkårene i tillatelsene.

Miljø Industri Wastewater Credittuachanwatthana Ny

BAT og BAT referansedokument (BREF)

Et av informasjonskravene for å søke om miljøgodkjenning, er at du skal redegjøre for at søknaden oppfyller BAT-krav (Best Available Techniques). Vi kan hjelpe virksomheten din med alle BAT-krav som gjelder for aktiviteter i din virksomhet.

Basistilstandsrapport – BTR

Basistilstandsrapporten er et redskap for å sammenligne forurensningstilstanden som er konstatert ved virksomhetens start (eller på tidspunktet for søknad om revurdering av eksisterende miljøgodkjenning), med tilstanden når driften av aktivitetene opphører.

Formålet med basistilstandsrapporten er å fastslå den grunnleggende forurensningstilstanden i jord og grunnvann, slik at virksomheten ved fremtidig permanent driftsopphør håndterer den forurensningen som har oppstått i den mellomliggende perioden.

Vi starter med å gå gjennom stoffene som brukes i virksomheten for å se hvilke farlige stoffer som brukes. Deretter ser vi nærmere på hvordan stoffer lagres og håndteres, og om det er fare for forurensning av jord og grunnvann.

Risikovirksomheter – SEVESO

Virksomheter som lagrer eller inneholder store mengder gasser eller farlige væsker, kan være omfattet av SEVESO III-direktivet. I Norge er SEVESO III implementert med Storulykkeforskriften.

Vi hjelper risikovirksomheter med å utarbeide sikkerhetsdokumenter/-rapporter i samsvar med Storulykkeforskriften. Sammen med virksomheten utarbeider vi en beskrivelse av risikostoffene som brukes, de tekniske prosessene, sikkerhetsstyringssystemet og den interne beredskapsplanen. Vi bistår også med å utarbeide barrierediagrammer og risikoberegninger, inkludert vurderinger av risikoen for større ulykker og hvordan dette kan påvirke omgivelsene, blant annet ved å utarbeide ISO-risikokurver og kurver for samfunnsrisiko (F-N-kurver).

Miljø Waste Water

Luft- og luktberegninger (OML)

Vi foretar spredningsberegninger av virksomhetenes lukt- og luftforurensning ved hjelp av den seneste versjonen av det danske programmet OML-multi. OML-modellen (på dansk: Operationelle Meteorologiske Luftkvalitetsmodeller) kan bl.a. brukes for å vurdere om virksomheter overholder grenseverdier enten på grunnlag av målte eller beregnede utslipp i avkast. OML-modellen kan også brukes til å beregne dimensjoner på nye avkast/skorsteiner.

Derudover kan modellen også anvendes til at beregne depositionsbidrag i et naturområde fra udledning fra en virksomhed.

Miljø- og energiledelse (ISO 14001 og ISO 50001)

Vi hjelper mange virksomheter med sparring og rådgivning i forbindelse med implementering av f.eks. miljø- og energistyringssystemer i henhold til ISO 14001 og ISO 50001. Dette inkluderer sparring og teknisk bistand til å formulere miljøstrategi og -politikk, utarbeide interessentanalyser, kartlegge miljøforhold, prioritere miljøpåvirkninger, miljømål og -handlingsplaner, samt å komme med inspirasjon til å jobbe med miljøbevissthet og -atferd.

Vi kan også stå for energigjennomgang, beregne energinøkkeltall og utarbeide energimål og -handlingsplaner.

Vi kan bistå med utvikling og design av systemstruktur og -dokumenter og påfølgende drift av styringssystemet, inkludert for eksempel utføring av internrevisjoner.

Download faktablad om miljøoppdrag for industrien

Vil du vite mer?

Ida Johansen

Ida Johansen

Head of Department

Oslo, Norway

+4793204733

Mari Sunde

Mari Sunde

Environmental consultant

Stavanger, Norway

+4790 835 193

Se også: