Niras 0877 Min FRRJ

Jord- og grunnvannsforurensning

NIRAS har mange års erfaring og 150 eksperter som har spesialisert seg på å jobbe med undersøkelser, opprensking og utvikling av forurenset grunn og sikring av rent drikkevann for fremtidige generasjoner.

Uansett om du representerer en virksomhet, en utvikler, en kommune eller en region, kan NIRAS hjelpe deg med å få en fullstendig oversikt over forurensningen på en eiendom. Du får også vite hvilken risiko forurensningen utgjør, samt hva det koster å avvergende risikoen og/eller klargjøre eiendommen til det tiltenkte formålet i et tett samarbeid med deg og relevante interessenter.

NIRAS bistår bl.a. med alle typer forurensningsundersøkelser, undersøkelser vha. Geoprobe, risikovurdering, opprensking av forurenset jord og grunnvann, overvåking av forurensningspåvirkning, utvikling av forurenset grunn, bærekraftig jordhåndtering og jordstrategier, samt miljømessig due diligence (EDD) og basistilstandsrapporter. Vi har lang erfaring med alle forurensningskomponenter som olje, klorerte løsemidler, PFAS inkl. PFOS, plantevernmidler, deponigass mv.

Forurensningsundersøkelser og risikovurdering

NIRAS hjelper kundene med å gjennomføre forurensningsundersøkelser både på et innledende screeningnivå og på et detaljert og avgrensende nivå, avhengig av formålet med undersøkelsen. Vi tilrettelegger undersøkelsen basert på tilgjengelig bakgrunnsmateriale og kunnskap om områdets geologiske og hydrogeologiske forhold, samt kunnskap om de historiske aktivitetene som kan ha ført til forurensning av jord og grunnvann. Vi jobber alltid ut fra en konseptuell modell, der vi sammenstiller data og potensielle spredningsveier for forurensningen, slik at vi sammen med deg som kunde har et felles visuelt utgangspunkt for å vurdere forurensningssituasjonen, risikobildet og hvilke tiltak som er nødvendige. Undersøkelsene dekker forurensningens omfang og spredning, samt om den utgjør en risiko for grunnvann, vassdrag og innsjøer og/eller inneluft i eksisterende eller fremtidige bygninger.

Vi bruker et bredt spekter av undersøkelsesmetoder som målrettet mot de spørsmålene som er nødvendige å besvare i den konkrete situasjonen. Vi utvider stadig utvalget av undersøkelsesmetoder i takt med at ny kunnskap og teknologi vokser frem. Vi har vårt eget Geoprobe-system og utvider kontinuerlig dette området også med nye målemetoder. I NIRAS setter vi vår ære i å være helt i front når det gjelder undersøkelser, slik at vi hele tiden kan optimalisere den skreddersydde strategien for din lokalitet.

Opprensking og overvåking

NIRAS har mange års erfaring med å opprensking av forurensning og/eller avskjæring av forurensningsspredning til inneluft, vassdrag innsjøer eller utvinning av drikkevann. Ekspertene våre tilbyr rådgivning om forundersøkelser og design, prosjektering og gjennomføring av opprensking eller avskjæring. Vi har lang erfaring med både avgraving og avvergepumping samt opprenskning på stedet. Også før opprenskning på stedet (avverging) er NIRAS i forkant når det gjelder testing av nye metoder og teknologier, slik at vi kontinuerlig utvider «verktøykassen» og dermed lettere kan finne frem til den optimale løsningen i den konkrete situasjonen. Av gjennomførte opprenskninger på stedet (in-situ) kan nevnes stimulert reduktiv deklorering av klorerte løsemidler, stimulert biologisk opprenskning av oljestoffer, termisk opprenskning av klorerte løsemidler, fjerning av olje i fri fase med såpestoffer, aktiv og passiv ventilasjon, kjemisk oksidasjon, kjemisk reduksjon, jordblanding, EK-BIO mv.

I noen tilfeller er det ikke nødvendig å renske opp i eller avskjære en forurensning, men det er nødvendig å overvåke utviklingen over tid i forurensningsnivået i f.eks. grunnvannet, poreluften eller inneluften. NIRAS har ivaretatt denne oppgaven for en lang rekke kunder.

Gjennom våre mange prosjekter har vi også fått omfattende erfaring med dokumentasjon og overvåking av naturlig nedbryting av olje og klorerte løsemidler i grunnvann ut fra forskjellige tilnærminger, bl.a. ved bruk av stabile isotoper.

Kjøp/salg av eiendommer

NIRAS har inngående erfaring med miljørådgivning i forbindelse med kjøp, salg og utvikling av eiendommer, spesielt med fokus på utfordringer relatert til miljø og geoteknikk som må avklares i tide.

Hvis du skal utføre bygge- og anleggsarbeid på en eiendom som er kartlagt som mulig forurenset eller forurenset, kan det kreve spesialtillatelse fra kommunen. En slik tillatelse er ofte en forutsetning for å få byggetillatelse. NIRAS’ store miljøavdeling har lang erfaring med å søke om tillatelser og kan innledningsvis bistå med å avklare om dette kreves i prosjektet ditt. Hvis det er tilfellet, hjelper vi deg med å utarbeide relevant og komplett materiale til søknaden til den aktuelle kommunen.

Avhengig av formålet med prosjektet kan det være krav til dokumentasjon av jordhåndtering, sikring av inneklima mv. NIRAS kan bistå med overholdelse av vilkår, tilsyn med jordhåndtering, innhenting av relevant dokumentasjon og utarbeidelse av en endelig rapport i forbindelse med tillatelsen. Hvis det er behov for å sikre inneklimaet, kan NIRAS bistå med rådgivning om valg av metode, prosjektering og tilsyn med etablering av avvergende tiltak, samt med overvåking og dokumentasjon av effekt.

I forbindelse med jordhåndtering er det også relevant å vurdere hvordan du vil håndtere mulig overskuddsjord fra prosjektet ditt på en bærekraftig måte. NIRAS har lang erfaring med bærekraftig jordhåndtering både for kommuner og private byggherrer.

I forbindelse med eventuell gjenbruk av jord kan det være krav om tillatelse hvis jorden er forurenset. Hvis dette er tilfellet, kan NIRAS bistå med avklaring av om det kreves tillatelse, og i så fall utarbeide en fullstendig søknad til kommunen. En eventuell tillatelse vil ofte inneholde vilkår, og NIRAS kan bistå med å etterlevelse og dokumentasjon av disse.

Deponigass og deponier

I forbindelse med søppelfyllinger og deponier kan ekspertene våre bistå med undersøkelser av både deponigass og perkolat. Vi kan bistå med vurderinger av gassdannelsen, undersøkelser av spredningsveier, tracerforsøk til kildeoppsporing og bestemmelse av gassflux, kontinuerlig overvåking av deponigass under lavtrykkspassasjer, samt risikovurdering i forhold til inneklima og drivhuseffekt samt som utarbeidelse av et sett med avvergende tiltak. Vi kan også bistå med karakterisering og overvåking av perkolat.

Vi har erfaring med å etablere og overvåke biocoversystemer som avverger drivhuseffekten fra utslipp av deponigass. Lufting (beluftning) av deponier brukes både for å få en raskere stabilisering av avfallet – og dermed en reduksjon av etterbehandlingstiden – samt for å oppnå en reduksjon av deponigassdannelse og av visse forurensende komponenter i perkolatet.

Vil du vite mer?

Ida Johansen

Ida Johansen

Head of Department

Oslo, Norway

+4793204733

Eivind Andreas Stubø

Eivind Andreas Stubø

Senior Consultant

Oslo, Norway

+4748020539

Se også: