Bakkelunden I Horsens NS 09236

Bærekraftig jordforvaltning og jordstrategier

Vi bistår med å innføre strategisk og bærekraftig jordhåndtering i prosjektene deres. Dere sparer både penger og CO2.

I NIRAS mener vi at overskuddsjord bør ses som en ressurs – ikke som avfall. Vi gir råd på et helt overordnet strategisk nivå eller helt ned på prosjektnivå. Vi har et bredt felt av eksperter innen bærekraftig jordhåndtering og jordstrategier. I samarbeid med dere setter vi sammen den optimale løsningen for deres behov.

Vi hjelper dere med å skape en oversikt over eksisterende muligheter. I NIRAS har vi samlet et godt team av eksperter som sammen med dere kan vurdere hva som skal til. Vi involverer en planlegger i forhold til hva som er mulig når det gjelder landskap, en geotekniker i forhold til hvilke jordtyper som finnes, og hva de gir av muligheter for gjenbruk, og miljøekspertenes vurdering av de konkrete miljøforholdene. Et sterkt tverrfaglig team som løfter i fellesskap for å gjøre en forskjell.

Kommuner og byggherrer bruker millioner av kroner hvert år på å kjøre overskuddsjord bort fra byggeplasser. Hvis vi i stedet ser på jord som en viktig, resirkulerbar ressurs som kan gjenvinnes lokalt i prosjektet eller i andre prosjekter i lokalområdet, kan vi spare tonnevis – både i kroner og CO2.

”Det er viktig at kommunene og byggherren legger en plan for overskuddsjorden allerede i begynnelsen av byggeprosjektene – ikke først når lastebilen er laste”

Jette Karstoft, miljøingeniør, NIRAS

I dag er det ikke krav om en overordnet plan for hvordan overskuddsjord skal nyttiggjøres. I takt med at råstoffer blir en begrensende faktor, øker behovet for å utnytte den overskuddsjorden som oppstår i forbindelse med utvikling av byer og infrastruktur.

Det er to måter å jobbe strategisk på med tidlig planlegging – enten på strategisk nivå i kommunen, hvor det f.eks. utarbeides en overordnet strategi for bærekraftig jordhåndtering i kommunen – eller på prosjektnivå, der det jobbes helt lokalt med reduksjon og gjenbruk i prosjektet. Begge er viktige elementer i bærekraftsagendaen.

Jordstrategier på et overordnet nivå

Vi hjelper dere gjerne med å integrere jordstrategier i planene deres på et helt overordnet nivå, f.eks. i lokalplaner eller generelle strategiske planer som skaper nye muligheter for dere.

Tenker man overskuddsjorden inn i kommune- og lokalplanlegging tidlig i planleggingsfasen, oppstår det nye gode muligheter. Vår erfaring viser at det ofte finnes egnede prosjekter der overskuddsjord kan nyttiggjøres og gi verdi til lokalområdet. Samtidig reduseres risikoen for at overskuddsjord ender opp som et restprodukt som transporteres over lange avstander i stedet for å bli brukt lokalt. Jordtransporten belaster miljøet og fordyrer de ulike bygge- og anleggsprosjektene.

For å lage en operasjonaliserbar jordstrategi hjelper vi dere f.eks. med å utforme nye strategiske retningslinjer, nye overordnede arbeidsprosedyrer, anbudsformer og samarbeidsmodeller. Vi sikrer at dere får en jordstrategi som kan settes ut i livet, og som skaper nye lokale muligheter som f.eks. helsefremmende landskaper, rekreative landskaper, støyvoller eller klimatilpasningsprosjekter.

En jordstrategi inneholder en prognose av den forventede utviklingen i mengden av overskuddsjord og av den fremtidige bruken, for eksempel i forbindelse med en kommunal utbygging. Dessuten omfatter jordstrategien planer for hvordan jorden vil bli nyttiggjort

NIRAS har også utviklet et digitalt verktøy som kan beregne mengden av forventet overskuddsjord fra de enkelte rammeområdene, basert på vedtatte rammer i kommuneplanen samt BBR-informasjon. På denne bakgrunnen utarbeides det en prognose for overskuddsjord for en periode på 12 år.

”Med en jordstrategi får vi realisert prosjekter som ellers ville ha kostet mange millioner å iverksette. Jordstrategien vår er både en stor fordel for miljøet og for de mange lokale bedriftene som ikke lenger trenger å kjøre langt og betale dyrt for å bli kvitt overskuddsjord.”

Jan Michelsen, utviklingsdirektør, miljø og teknologi, Vordingborg kommune

Jordstrategier på prosjektnivå

Har du et konkret prosjekt, hjelper vi deg gjerne med å utarbeide en skreddersydd jordhåndteringsplan. En slik jordhåndteringsplan vil vanligvis inneholde en prøvetakingsstrategi, en geoteknisk vurdering av gjenvinningsspotensialet for jordtypene, en mulighetskatalog for gjenbruk, evt. utnyttelse av jordbank og hjelp til å finne lokale jordmottakere hvis det ikke er anvendelsesmuligheter i selve prosjektet.

Gjenbruk av jord støtter opp under FNs bærekraftsmål

I tillegg vil en strategisk planlegging for håndteringen av jordressursen bidra til å støtte FNs bærekraftsmål 8 om forbedret råstoffutnyttelse og økonomisk vekst uten miljøforringelse, mål 11 om bærekraftige byer og lokalsamfunn, mål 12 om ansvarlig forbruk og produksjon og mål 17 om å styrke nye fruktbare partnerskap.

Vil du vite mer?

Se også: