Employee Working In A Creek. Low Res. Carsten Bjorn CAB Mads Lottrup Jyde MLJ NS 08381 Foto Thomas Sjørup

Natur, biologisk mangfold og vannkvalitet

Vi bidrar til å sikre optimale rammer for å realisere prosjektet ditt innenfor natur, biologisk mangfold og vannkvalitet, der miljø inngår som en parameter.

Natur og biologisk mangfold

Natur og biologisk mangfold definerer ofte rammer og begrensninger for NIRAS’ kunder. Natur og biologisk mangfold er også en ressurs som med en liten innsats ofte kan forbedres i forbindelse med f.eks. bygge- og infrastrukturprosjekter.

Større biologisk mangfold gagner naturen. Og ofte også menneskene. Forbedring og bevaring av natur og biologisk mangfold bidrar til realisering av FNs bærekraftsmål (SDG 15 Livet på land) og EUs ambisiøse biodiversitetsstrategi for 2030.

NIRAS’ eksperter har dyptgående kunnskap om nasjonal og internasjonal lovgivning om natur og biologisk mangfold. Det er ofte en forutsetning for at kundenes prosjekter kan gjennomføres. Vi finner vei gjennom myndighetenes regler og saksbehandling fra start til ferdig prosjekt.

NIRAS tilbyr kartlegging og overvåking av biologisk mangfold, arter og naturtyper (f.eks. arter i vedlegg IV i EUs habitatdirektiv, beskyttede naturtyper, habitattyper, invasive arter, rødlistede arter mv.). I arbeidet med kartlegging av biologisk mangfold er vi bl.a. ledende i bruk av moderne DNA-metoder (eDNA) til analyse av biologisk mangfold i jord-, vann- og sedimentprøver fra både ferskvann og sjøvann. NIRAS samarbeider med forskningsinstitusjoner om å utvikle og bruke DNA-baserte metoder til undersøkelse og vurdering av biologisk mangfold.

NIRAS utarbeider verneplaner for naturområder og grønne arealer. Vi kan optimalisere og forbedre natur og biologisk mangfold i forbindelse med infrastruktur og bebyggelse, avhengig av kundens behov og ønsker. Vi kan planlegge og prosjektere økologisk kompensasjon og andre avvergende tiltak som kan være nødvendige for å realisere kundenes prosjekter.

Overvåking, sporing og varsling av biologisk vannforurensning

NIRAS er eksperter på kildesporing, og vi har i mange år spesialisert oss på å finne og identifisere kilder til fekal forurensning av badevann. Kildesporing kan være nødvendig for å oppnå optimal badevannskvalitet på strender eller for å unngå badeforbud. Siden 2008 har ekspertene våre utført kildesporing av E.coli og enterokokker ved mange danske badestrender.

Det er viktig å bruke intelligent prøvetaking for å finne høye bakteriekonsentrasjoner. Intelligent prøvetaking forutsetter en grundig innledende analyse av historiske målinger som sammenholdes med nedbørsmålinger, strømforhold, mulige punktkilder samt det omkringliggende området. Prøvetaking planlegges med henblikk på å optimalisere muligheten for å detektere høye bakteriekonsentrasjoner med et minimum av prøver, slik at kostnadene holdes nede.

Vi tilbyr både overvåking, sporing og varsling av mikrobiologisk vannforurensning, og vi gir kundene råd om de beste tiltakene for å redusere eller fjerne forurensningen. I tillegg tilbyr vi konsulent- og laboratorietjenester. Vi har utstyr for automatisk overvåking samt trygge og enkle varslingssystemer som kan skreddersys til badestrender med kompliserte varslingsbehov, samt til strender der det holder med en enkel modell.

Vannkvalitet

De siste årene har det blitt større og større fokus på tilstanden i vannmiljøet vårt og på aktiviteter som kan føre til forurensning og påvirkning av vannmiljøet. Vi har et godt og variert vannmiljø i Norge, fra hav og fjorder til innsjøer, bekker og vassdrag, som vi må verne om, samtidig som infrastrukturen utvikler seg og det gjennomføres nye bygge- og anleggsprosjekter.

Vannområdene er karakteristiske for den norske naturen og en viktig ressurs. Derfor kan vann og vannkvalitet ofte sette rammene for kundenes prosjekter. I rådgivningsarbeidet vårt ser vi stadig flere eksempler på at det med en ganske liten innsats kan skapes en forbedring som kommer både byggherren og vannmiljøet til gode.

NIRAS’ eksperter har dyptgående kunnskap om nasjonal og internasjonal lovgivning om vann og ikke minst samspillet med annen miljølovgivning som Natura 2000 og miljøvurdering. Det er ofte en forutsetning for at kundenes prosjekter kan gjennomføres. Vi finner vei gjennom myndighetenes regler og saksbehandling fra start til ferdig prosjekt.

NIRAS gir råd om naturrestaurering og naturvern, vann- og naturplaner, vassdragsforvaltning, naturforvaltning, landbruk og fiskeoppdrett, naturvernbestemmelser og lov om dyrevelferd.

Vi leverer helhetlig vannplanlegging med konseptet HELVA, f.eks. grønne løsninger for ekstremregn og stormflo. På det maritime området har vi særlig erfaring med screening og kartlegging av marin natur og biologisk mangfold.

Tilkobling og utslipp til resipienter

NIRAS tilbyr bl.a. utarbeidelse av søknad om tilkobings- og utslippstillatelser i henhold til miljøvernlovgivning, samt resipientvurderinger som er en del av og ligger til grunn for en tillatelse.

Resipientvurderinger inkluderer kunnskap om resipienten fra data samlet inn over tid via databaser. Vi gjennomfører vurderinger av alle tilstandsparametre, fysiske forhold og vannkvaliteten, som inkluderer både de biologiske og kjemiske parametrene i form av miljøfarlige stoffer.

Vi sikrer at vurderingene omfatter både den økologiske og kjemiske tilstanden til den nærmeste resipienten samt sluttresipienten. I tillegg til resipientvurderinger forholder vi oss til kvaliteten på vannet som skal slippes ut. Hvis det er et større utslipp, kan vi utarbeide forslag til blandingssoner. Uavhengig av størrelsen på utslippet (regnvann, renset avløpsvann, oppumpet grunnvann mv.), kan vi vurdere om utslippet vil ha innvirkning på resipienten i forhold til gjeldende vannområdeplaner og fastsatte miljøkvalitetskriterier.

Jordforurensninger kan også påvirke vannmiljøet. NIRAS tilbyr både innledende og videregående undersøkelser av overflatevann. Vi har spesialistkunnskap om dette emnet og kan tilby flere forskjellige tilnærminger avhengig av problem og omfang.

Kartlegging av miljøfarlige stoffer og risikovurdering

I NIRAS er vi stolte av vår faglighet. Et prosjekt kan påvirke miljøet på mange måter. Derfor har vi ansatt flere miljøkjemikere og økotoksikologer, som er eksperter på vekselvirkningen mellom kjemiske stoffer og naturen. I tillegg jobber vi tverrfaglig og kan når som helst trekke inn de riktige faglige kvalifikasjonene for å levere det beste produktet.

Spesialistene våre har stor erfaring med kildeoppsporing samt kartlegging av kjemikalier og miljøfarlige stoffer i miljøet for både naturlige og menneskelige utslipp. Vi bistår også gjerne med planlegging, prøvetaking og analyser innen ditt prosjektområde samt tolkning av resultatene.

Vi har stor erfaring med å vurdere risikoen ved kjemiske stoffers påvirkning på miljøet. I risikovurderingene tas det bl.a. høyde for stoffenes atferd og evne til å fordele seg i forskjellige faser som luft, vann, jord og biologisk materiale basert på deress struktur og fysisk kjemiske egenskaper, samt kunnskap om kjemiske omdannelser og nedbrytning. Denne kunnskapen bruker vi også ofte i modellering, når dette er nødvendig for å regne på komplekse problemstillinger.

Sammenstilling av data med de aktuelle miljøkvalitetskravene inngår i alle oppdragene våre, akkurat som vi kan utlede/utarbeide miljøkvalitetskrav for nye stoffer hvis det er nødvendig.

Vil du vite mer?

Eivind Andreas Stubø

Eivind Andreas Stubø

Senior Consultant

Oslo, Norway

+4748020539

Lars Fredrik Skau

Lars Fredrik Skau

Environmental consultant

Oslo, Norway

+4747620267

Se også: