Våre egne bærekraftige initiativer

NIRAS ID3 Bil 1

I det seneste klimaregnskapet har vi redusert klimaavtrykket per heltidsansatt med 15 %. Les her om et lite utvalg av bærekraftinitiativene vi som selskap har tatt.

Vårt bidrag til en bærekraftig utvikling

Vårt største bidrag til FNs bærekraftsmål (SDG) er forankret i våre flere tusen prosjekter, der vi samarbeider med kunder og partnere for å levere bærekraftig forandring.

 

Gjennom arbeidet vårt hjelper vi kundene med å bli viktige bidragsytere til realiseringen av bærekraftsmålene. Det omfatter blant annet lavere klimagassutslipp, ansvarlig bruk av ressurser, jobbskaping og bedre helse.

 

Som konsulentselskap er NIRAS’ egen negative innvirkning begrenset, men vi har et ansvar overfor de ansatte, kundene og samfunnet generelt for å handle. Vår største påvirkning er klimagassutslipp og et bærekraftig forbruk.

 

Nedenfor er en oversikt over NIRAS' innflytelse på realiseringen av verdensmålene:

Sdg Numbers NIRAS 3

Internt arbeid

I NIRAS’ interne arbeid har vi et spesielt fokus på fem forskjellige bærekraftsmål for å minimere den negative innvirkningen vår og maksimere bidraget for å nå bærekraftsmålene. I tillegg til de fem utvalgte bærekraftsmålene støtter og fremmer vi tverrfaglige prosjekter på tvers av sektorer og PhD-prosjekter for innovasjon.

 

De utvalgte bærekraftsmålene er oppført nedenfor, herunder årsakene til at de er viktige for NIRAS, vår tilnærming til å håndtere dem, samt hvordan vi forventer å oppfylle målene.  

SDG 3 NIRAS

Bærekraftsmål 3: De ansatte er NIRAS' viktigste ressurs

NIRAS jobber aktivt for å opprettholde god mental helse for alle ansatte.

  • Tilbud om godt fysisk arbeidsmiljø og arbeidsstasjoner.
  • Styrke innsatsen for å forebygge stress, inkludert kjennskap til mulighetene for fleksibel arbeidstid og hjemmekontor.
  • Fortsette finansiering og synlighet av treningsmuligheter og sosiale klubber på kontorene våre.
SDG 4 NIRAS

Bærekraftsmål 4: NIRAS vil inspirere de ansatte til å ha et høyt kompetansenivå

NIRAS vil aktivt fremme livslang læring og promotere samarbeid med utdanningsinstitusjoner.

  • Identifisering av relevante utdanningsinstitusjoner som vi kan engasjere oss med for å fremme internt og eksternt samarbeid.
  • Implementering av et nytt learning management-system (LMS) for å støtte daglig læring i prosjekter.
  • Et dedikert fond for spesifikk kompetanseutvikling.
SDG 5 NIRAS

Bærekraftsmål 5: I NIRAS har vi et felles ansvar for å sikre at de ansatte blir behandlet likeverdig

Vi fokuserer derfor på like muligheter og lik lønn uavhengig av kjønn. 

  • Gjennomgang av lønnsstatistikk for menn og kvinner.
  • Fremme rollemodeller og tilby mentormuligheter for kvinner som gjerne vil ha lederstillinger.
  • Sikre lik representasjon av kvinner og menn i talentprogrammet vårt og andre utdanningsaktiviteter.
  • Utvikle og støtte nye former for ledelse, for eksempel delt ledelse.
SDG 12 NIRAS

Bærekraftsmål 12: NIRAS er forpliktet til å redusere ressursbruken

NIRAS vil utvikle innkjøpskrav som fokuserer på grønne innkjøp og minimering av avfall.

 

NIRAS har utviklet en innkjøpspolitikk som vi holder på å implementere. Denne inkluderer tiltak som minimering av flytransport og matsvinn, gjenvinning av IT-utstyr og møbler, samt andre tiltak.

 

SDG 13 NIRAS

Bærekraftsmål 13: NIRAS har et ansvar for å redusere CO2-utslippene

NIRAS sikter mot å eliminere sine CO2-utslipp til null CO2 fra omfang 1 og 2 innen 2030 og å bli karbonnøytral i omfang 1, 2 og 3 innen 2050. NIRAS har en plan for å eliminere CO2-utslipp fra omfang 1 og 2 innen 2030, som innebærer konvertering fra gasskjeler og fossildrevne biler til varmepumper og elbiler. I tillegg jobber NIRAS med en plan, utover de tiltakene NIRAS har igangsatt i samarbeid med leverandører, for å redusere CO2-utslipp fra omfang 3 mot 2050.

NIRAS rapporterer om omfang 1, 2 og 3 i NIRAS' klimaregnskap.

Miljøfyrtårn

I 2019 ble NIRAS Norges hovedkontor sertifisert som en Miljøfyrtårnbedrift.

Miljøfyrtårn er en norsk nasjonal miljøsertifiseringsordning, anerkjent av EU, og Norges vanligste miljøsertifikat for virksomheter som ønsker å dokumentere sine miljøtiltak og å vise virksomhetens samfunnsansvar.

Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid for å forbedre NIRAS’ miljøprestasjon innen følgende temaer: Arbeidsmiljø, avfall og ombruk, energiforbruk, innkjøp og transport.

NIRAS rapporterer årlig på ulike miljøindikatorer til Stiftelsen Miljøfyrtårn. Link til rapportene finnes nedenfor:

Har du spørsmål eller innspill til NIRAS miljøarbeid? Ta kontakt med Miljøfyrtårnansvarlig Irene Strunge Ostenfeld.

Har du spørsmål om målene våre?

Markus Davelid

Markus Davelid

Executive Vice President

Stockholm, Sweden

+46 70 543 25 21