Prisvinnende biogassanlegg fører Færøyene nærmere klimamålene

Bakkafrost Biogas DK

Én av de ledende produsentene av kvalitetslaks på Færøyene har prioritert å investere i bærekraft og sirkulære løsninger. Selskapet Bakkafrost har derfor etablert det første biogassanlegget på Færøyene.

23. mars, 2021
  • SDG: #7, #12
  • Sektorer: Energi
  • Land: Færøyene
  • Donor: Bakkafrost
  • Klient: Bakkafrost

FÖRKA betyr “å bevege” eller “å endre” på færøysk. Det er nettopp dette det første biogassanlegget på Færøyene med samme navn skal gjøre. Det vil årlig transformere ca. 100 000 tonn biologisk nedbrytbart avfall til varme og energi, noe som vil føre Færøyene nærmere målet om å basere 100 prosent av sin elektrisitet på fornybare energikilder i 2030.

Det nyåpnede biogassanlegget, FÖRKA, vil gjøre det mulig for lakseprodusenten Bakkafrost å utnytte organisk avfall fra sin lakseproduksjon samt landbruksavfall til å generere klimavennlig varme og energi.

11,000 tonn

Så mye CO2 vil anlegget spare årlig.

Rundt halvparten av elektrisiteten på Færøyene kommer fra fossilt brensel, og i likhet med resten av verden har Færøyene ambisjon om å fremme den grønne omstillingen innen avfallshåndtering, energi og matproduksjon. Det nye biogassanlegget skal bidra til dette både når det gjelder landbruk og produksjon av laks, elektrisitet og oppvarming, ved å omdanne avfall til fornybar energi og resirkulere næringsstoffene tilbake til jorda. Dette skaper synergier, som blant annet har resultert i at Bakkafrost har vunnet Business Initiative Award 2019 for prosjektet.

Elektrisiteten og varmen som genereres av anlegget er ikke bare gunstig for klimaet. Dette er også konkurransedyktig i markedet. Den primært dieselbaserte elektrisitetsproduksjonen på Færøyene har forårsaket høye priser på elektrisitet fra alternative kilder, noe som gjør at Bakkafrost kan selge sin overskuddsenergi til de færøyske strømselskapene og varme til fjernvarmenettet i Tórshavn. Bakkafrost forventer å levere bærekraftig strøm til ca. 1900 hjem og oppvarming til ytterligere 400.

Erfaringsbaserte løsninger

NIRAS var i samarbeid med SMJ Rådgivende Ingeniører hovedrådgiver på prosjektet og bidro blant annet med anbudsmateriell, forhandlinger og søknader om miljøgodkjenninger. NIRAS bidro med omfattende kompetanse innen biogassproduksjon i forbindelse med oppdeling av anbudsmateriell samt beregninger av støy- og luktplager for miljøapplikasjonene.

Hos FÖRKA blir fiske- og storfegjødsel i kombinasjon med død fisk omdannet til energi. Denne spesielle sammensetningen av biomasse er forskjellig fra mer tradisjonelle sammensetninger, som ofte består av storfe- og grisegjødsel kombinert med organisk industriavfall. En primær oppgave på prosjektet var derfor å tilpasse anlegget til akkurat denne typen biomasse og kravene som gjelder for hygienisering av produktene.

En slik oppgave kan ikke løses ved enkle beregninger. Tvert imot krever det omfattende erfaring og kunnskap om prosesstemperaturer, organisk belastning og nitrogennivåer for å sikre at anlegget er tilpasset de spesielle prosessforholdene og i stand til å oppfylle hygienekrav slik at det avgassede produktet kan resirkuleres til jorda. NIRAS har bygget opp dette kompetansenivået gjennom mer enn 35 års erfaring på feltet.

Et bærekraftig alternativ til akvakultur

Hos FÖRKA starter den bærekraftige prosessen i lakseproduksjonsfasen hvor slam samles opp og brukes i biogassproduksjonen. I motsetning til akvakultur har landbasert fiskeoppdrett både minimal miljøpåvirkning og potensial til å bli CO2-negativ, da det er mulig å samle opp og utnytte all fiskegjødsel, som ellers ville gått tapt i havet.

Videre gjør landbasert fiskeoppdrett anlegget i stand til å beholde og resirkulere verdifulle næringsstoffer tilbake i jorda. FÖRKA forventes å produsere 40 000–45 000 tonn naturlig gjødsel årlig, som skal omfordeles til den færøyske landbrukssektoren. På denne måten reduseres behovet for importert gjødsel, noe som ytterligere bidrar til lavere CO2-utslipp.

Totalt forventes FÖRKA å behandle 100 000 tonn biologisk nedbrytbart avfall årlig og dermed redusere CO2-utslippene med betydelige 11 000 tonn hvert år. Anlegget gir Bakkafrost fremtidige muligheter til å utvide mengden og sammensetningen av biomassen og dermed ytterligere øke de bærekraftige fordelene som anlegget genererer for Færøyene og klimaet som helhet.

Slik fungerer det

  • Når biomassen er brakt inn i anlegget, skjer prosessen som den gjør i naturen – bare mye raskere.
  • Den raske nedbrytningsprosessen muliggjør oppsamling og utnyttelse av den bearbeidede biogassen, som består av metan og CO2.
  • Den produserte metanen er en bærekraftig energikilde og er i en gassmotor omdannet til elektrisitet og varmeproduksjon.
  • Når prosessen er fullført, kan den resterende, næringsrike biomassen brukes som gjødsel.

Kontakt

Hans Henrik Hansen

Hans Henrik Hansen

Engineer

Aarhus, Denmark

+45 8732 5824

Anne Seth Madsen

Anne Seth Madsen

Senior Project Manager, M.Sc.

Aarhus, Denmark

+45 8732 3291

Se også: