Energy Production And Energy Distribution

Energiproduksjon og energidistribusjon

Gjennom ekspertrådgivningen bistår vi med å optimalisere energiproduksjon og energidistribusjon. Dette baner veien for fremtidssikrede beslutninger som gir en mer bærekraftig energiforsyning.

NIRAS kan være din ekspertrådgiver og sparringspartner når det gjelder grønn omstilling innenfor energiproduksjon og -distribusjon. Vår ekspertise dekker alle aspekter av omstillingen fra fossil til fornybar energiproduksjon. Vi har mange års erfaring med kraftvarme (CHP-anlegg) – for eksempel fornybare drivstoffer, store varmepumpeanlegg og CSP-anlegg (konsentrert solenergi) kombinert med lagring av termisk energi i stor skala.

Fremtidens fjernvarme

I Danmark har fjernvarmesystemer vært den mest utbredte tilnærmingen til varmeforsyning i byer. Slik har det vært i mer enn 100 år. Når det gjelder fjernvarmebransjen, er NIRAS som ekspertrådgiver en nøkkelaktør og en viktig pådriver i forhold til innovasjon og vellykket grønn omstilling.

Innen fjernvarme tilbyr vi ekspertrådgivning om energiproduksjon og -lagring, distribusjon og dialog med kundene. NIRAS er aktivt involvert i optimaliseringen av Danmarks fjernvarmesystemer. For fjernvarmeselskaper legger vi til rette for strategikurs, masterplaner, forundersøkelser (feasibility studies), konseptdesign, teknisk design, anskaffelsesprosesser og tilsyn med byggeplasser, samt renovering og effektivisering av eksisterende anlegg, ledninger og distribusjonsnett – alt innenfor rammen av CAPEX og OPEX.

Når det gjelder planlegging, drift og vedlikehold, har vi betydelig erfaring med rådgivning om for eksempel energibesparelser, fornybare energikilder, nybygging av varmeverk og varmesentraler, teknologivalg, oppgradering og utvidelse av nettkapasitet mv.

Fra fossile drivstoffer til fornybar energi

I disse årene skjer det en global transformasjon, hvor energiproduksjon basert på fossile drivstoffer i økende grad erstattes med fornybare energikilder. Drivkreftene bak denne transformasjonen er klimaendringer, forsyningssikkerhet og til en viss grad kostnadseffektivisering. NIRAS er en av de ledende rådgiverne i denne omstillingen – vi samarbeider med kunder både i Norge og internasjonalt for å implementere grønnere energiproduksjon.

Vi er markedsledende når det gjelder kompetanse på fjernvarme og fjernkjøling. Vi gir råd om implementering av varmepumper til både fjernvarme og fjernkjøling, samt etablering av nye, store fjernkjølingsanlegg, som ofte med fordel kan kombineres med fjernvarmesystemer for å skape synergier og oppnå optimal energiutnyttelse.

I løpet av de siste 30 årene har det blitt vanlig å bruke biomasse som energikilde både i Norge og i andre skandinaviske og nordeuropeiske land. På den måten kan f.eks. halm, flis, avfall og biogass brukes som primært brensel i stedet for kull, olje og naturgass når man vil produsere damp, varmtvann, avkjølt vann og elektrisitet. NIRAS er i front i når det gjelder denne energitransformasjonen, og vi har den nødvendige kompetansen, erfaringen og kapasiteten innenfor biomasse.

Ny teknologi til energiproduksjon og -lagring

I den miksen av energikilder som brukes til å produsere fjernvarme, er en av de nyere trendene å utnytte overskuddsvarmen fra lokale virksomheter eller renseanlegg. Men energien kan også hentes i miljøet fra for eksempel sjøvann eller luften. NIRAS har de siste årene med suksess levert atskillige prosjekter der overskuddsvarme fra industrien nyttiggjøres til produksjon av fjernvarme eller fjernkjøling via varmepumper.

En annen ny teknologi, som vi implementerer i stadig flere prosjekter, er termisk energilagring (PT Thermal Energy Storage – PTES). Her lagres energi – for eksempel via et CSP-anlegg (Concentrated Solar Power) som kan utnytte sommersolen – i store vannreservoarer, slik at energien kan utnyttes om vinteren når varmebehovet er større enn om sommeren. NIRAS har de siste årene vært rådgiver på atskillige CSP-anlegg av denne typen i kombinasjon med termisk energilagring.

Råd om energiproduksjon og -distribusjon

Vi tilbyr ekspertrådgivning på følgende områder:

 • Screening og masterplaner
 • Optimalisering av lavtemperaturnett
 • CO2-reduksjon og bærekraft (ESG, bærekraftsmål mv.)
 • Prosjektledelse, arbeidsmiljø og tilsyn
 • Anbudsprosesser og -materialer
 • Byggherrerådgivning og byggeledelse
 • Digitalisering og stordata
 • Integrasjon mellom energisystemer (sektorkobling)
 • Forundersøkelser (feasibility studies)
 • Planlegging og modellering av nettverk – Termis, EnergyPro, Energis, Mentor Planner osv.
 • Konseptdesign, basisdesign og detaljert design
 • Varmepumper og ny teknologi
 • Nye anlegg, renoveringer og produksjonsoptimalisering
 • Energilagring
 • Termisk solvarme, biogass og biomasse, biomasse-til-energi
 • Energibesparelser og -effektiviseringer

Vil du vite mer?

Eivind Bøe

Eivind Bøe

Market Director

Oslo, Norway

Se også: