NIRAS er med på prosjektering av ny E16 Eggemoen - Olum

Img 0604

Leveranser til det samlede prosjektet

28. mai, 2018
  • SDG: #9
  • Sektorer: Infrastruktur
  • Land: Norge

Prosjektet E16 Eggemoen Olum består av flere delprosjekter.

  • Rådgivning ved utlysning av to totalentrepriser for bygging av E16 fra Eggemoen til Olum.
  • Utarbeidelse av mindre reguleringsplan/ omregulering av området ved Kleggerud.
  • Utarbeidelse av byggeplan for fv241 fra planskilt kryss på Kleggerud til Jevnaker Sentrum.
  • Utarbeidelse av byggeplan for Avlastet veg/ miljøgate i Jevnaker Sentrum.
  • Utarbeidelse av byggeplan for støyreduserende tiltak langs E16.

Totalentrepriser på E16:

Prosjektet omfatter utarbeidelse av konkurransegrunnlag for bygging av ca. 12,5 km tofeltsveg, inkludert to store bruer over Randsdelva og Svenådalen på hhv. 560 m og 400 m lengde.

De største tekniske utfordringene er knyttet til bygging av Randselva bru pga. høydeforskjellen mellom elvesletten og brufestene, fundamentering i alunskifer og et hovedspenn på 170 m grunnet labil elveskråning opp mot Eggemoen-platået.

Videre vil anleggsarbeid i sidebratt terreng, særlig på strekningen Moselva-Olum, stille krav til en god teknisk utførelse og beredskap for håndtering  av store vannmengder ved kraftige lokale regnskyll.

Arbeidet med de 12,5 km blir utlyst i to totalentrepriser med forskutt tidsplan, dvs. at fremdriften på de to entreprisene går uavhengig. Totalentreprisene utlyses med konkurransepreget dialog.

Byggeplaner på Fv241 og Avlastet veg

Fra planskilt kryss på Kleggerud skal  fv241 opprustes med bygging av parallell gang- og sykkelveg, og noe justeringer på selve fv241. Hele strekningen skal opprustes med nytt overvannsystem, slik at overvann håndteres på en god og sikker måte. Alle arbeider skal skje med trafikk på eksisterende veg. Der er derfor gjort en stor jobb med tanke på trafikkavvikling og faseplanlegging gjennom prosjekteringen.

I tillegg til utarbeidelse av byggeplan for fv241, har det vært nødvendig å utarbeide en mindre reguleringsplan for et mindre område rundt Kleggerud. Den opprinnelige reguleringsplanen omfattet ikke dette området.

For miljøgaten i Jevnaker skal det prosjekteres en ny veg gjennom ombygging av eksisterende E16. Vegen skal endre formål fra gjennomkjøringsveg til en åpen bygate. Det skal etableres et nytt overvannssystem, og eksisterende infrastruktur i bakken skal håndteres.

Lokale støytiltak

For å sikre at alle støybelastede boliger tilbys støydempende tiltak, er det beregnet støy fra både den nye E16 og den avlastede veien.

Beregningene omfatter utarbeidelse av støykart for hele området langs veien, og beregning av støynivået på fasadene. Basert på resultatene er det bestemt hvilke hus som skal besøkes med tanke på tilbud om støytiltak.

Etter befaring ved boligene er det gjennomført beregninger av nødvendig støydemping, slik at støygrensene vil være overholdt både på arealer utendørs og innendørs i oppholdsrom.

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Director

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se også