Driftogvedligehold

Drift og vedlikehold

NIRAS har lang erfaring med å utvikle strategier for drift og vedlikehold innenfor en lang rekke av fagområder. Spesialistene våre yter ekspertbistand innen alt fra serviceettersyn av offentlige driftsorganisasjoner, måling og benchmarking, driftsoptimalisering av veier, planlegging og drift av naturområder – eller anbudsprosesser i Norge og i EU.

Strategisk planlegging

NIRAS har mange års erfaring med utvikling av anbudsstrategier, der balanserte servicemål og målstall settes i nært samspill med politiske ønsker og faglige ressurser på området. Vi kan med analyser, nøkkeltall og andre verktøy sikre en god prosess som skaper et felles fremtidsrettet grunnlag.

Den politiske visjonen og målsettingen skal avspeiles i de servicemålene som brukere kan forvente i møtet med driftsområdene. Dette kan bl.a. konkretiseres via måltall for innbyggertilfredshet, faglig kvalitet, økonomisk effektivitet, medarbeidertilfredshet og miljøforhold.

Driftsledelse og -styring 

En godt utformet driftsledelse og -styring skal sikre at servicemålene føres ut i livet. NIRAS bidrar med å utvikle og forankre ledelsen og styringen av offentlige driftsoppgaver ved hjelp av verktøy som er tilpasset den konkrete situasjonen.

Verktøyene spenner fra tilpassede ledelsessystemer til konkrete redskaper i form av tavlemøter osv. På anbudsområdet tilbyr vi også gjennomprøvde konsepter for partnerbasert samarbeid og kvalitetsstyring. Den konkrete innføringen i organisasjonen kan understøttes av prosessforløp med møter, workshops osv.

Drift, anbud og juridiske vurderinger

NIRAS har lang erfaring med å tilrettelegge og gjennomføre anbudsprosesser i Norge og i EU.

Vi tilbyr også komplette løsninger – fra anbudsplan frem til kontraktsinngåelse. I tillegg tilbyr vi vurderinger av juridiske forhold, der vi med vår tekniske bakgrunn og juridiske forståelse kan bidra til et raskt og sikkert beslutningsgrunnlag.

I tillegg tilbyr vi rådgivning om driftsorganisasjonens egen oppgaveutførelse. Dette inkluderer f.eks. tilretteleggelse av arbeidsprosesser samt utvikling av personellressurser og materiell.

NIRAS gjennomfører dessuten registrering og kartlegging av tekniske og fysiske elementer som grunnlag for anbud og egen oppgaveløsning.

Målinger og læring

Utviklingen i den samlede driften overvåkes løpende via målinger og dokumentasjon av nøkkeltall. Nøkkeltallene settes på grunnlag av organisasjonens egne servicemål og måltall for faglig kvalitet, økonomi, brukertilfredshet mv.

NIRAS har tilpassede redskaper som sikrer effektive målinger og undersøkelser og som samtidig støtter en kontinuerlig organisatorisk oppfølging og læring. Dette kan f.eks.skje i form av en egen benchmarking som inneholder periodiske sammenligninger med egne og andres resultater.

Samlet serviceettersyn

Vi tilbyr serviceettersyn av offentlige driftsorganisasjoner som har til formål å skape oversikt og gi innsikt i hvor det er behov for utvikling og optimalisering. Et serviceettersyn kan tilbys som en enkeltstående løsning eller som en komplett pakkeløsning.

Serviceettersynet omfatter fem hovedområder:

  • Analyse og vurdering av organiseringsform
  • Måling av brukertilfredshet
  • Faglig kvalitetsvurdering
  • Effektivitetsanalyse
  • Analyse av kontrakter

Asfalt og andre belegninger

NIRAS kan bidra til å driftsoptimalisere forskjellige belegningstyper. Dermed sikrer vi at våre offentlige og private kunder får mest mulig for pengene. I tillegg bidrar vi med å utarbeide anbud for å sikre kundene de beste markedsprisene på asfalt og andre typer belegning.

Våre tjenester innen asfalt og andre belegningstyper omfatter:

  • Registrering / hovedettersyn av asfalt- og betongbelegninger
  • Tilstandsregistrering av brolagte arealer (fortau, torg, mv.)
  • Analyse og optimalisering av fremtidig vedlikeholdsbehov
  • Anbud av vedlikehold av asfaltdekker: Tradisjonell kontrakt, rammeavtale, partnerskapsavtale, funksjonskontrakt
  • Teknisk sparring rundt påbudte istandsettelser

Mange av de ovennevnte aktivitetene utføres via NIRAS’ registreringsapp Kollecto. Det er en mobil registreringsløsning som kan tilpasset behovene til den enkelte kunde, og som kunden selv kan laste ned og bruke.

Natur- og parkplaner 

NIRAS har lang erfaring med planlegging og drift av naturområder og parker, og vi har en lang rekke planer og redskaper som bidrar til å støtte og virkeliggjøre politikk og beslutninger.

Ekspertene våre utvikler områdeplaner for avgrensede naturområder og parker. Områdeplanene knytter driften av området til en overordnet plan og politisk prioritering. Områdeplanene utvikles i samarbeid med kommunens plan- og driftsfolk og sikrer dermed en felles forståelse av områdets utvikling og drift.

Med konseptet "natur- og parkplan" har NIRAS laget et verktøy som kan realisere politikker og strategier for fysisk planlegging og drift av naturområder og parker. Planen kan implementere kommunens mål og visjoner – ikke bare for natur- og parkområder, men også for andre områder der naturområder og parker kan utgjøre en betydningsfull fysisk ramme.

Ekspertene våre lager skreddersydde planer som kan være et viktig redskap til å prioritere utvikling og drift av de enkelte naturområdene og parkene, slik at det sikres en målrettet utvikling av kommunens grønne tilbud. Prioriteringsmodellen er et verktøy til å kartlegge og vurdere i hvilken grad området lever opp til mål og visjoner.

Vil du vite mer?

Charlotte Rostgård Johannsen

Charlotte Rostgård Johannsen

Project Director

Allerød, Denmark

+45 2923 8733

Brian Henriksen

Brian Henriksen

Advisor

Allerød, Denmark

+45 4810 4481

Se også: