Vandlob Soer CAB Carsten Bjoern

Vassdrag og innsjøer

NIRAS har noen av landets dyktigste folk når det gjelder vassdrag og innsjøer. Vi har mer enn 40 eksperter på området som bistår kommuner og forsyningsselskaper med alt fra gode råd til ferdige løsninger.

I Danmark er vi ofte flinke til å hevde at vi er i front når det gjelder vannsektorens blå og grønne løsninger. Men den danske innsatsen for natur og vannmiljø ble hardt kritisert i OECDs siste rapport (Environmental Policy Review), der det ble pekt ut en rekke alvorlige utfordringer på området biologisk mangfold og miljø.

Utfordringene inkluderer blant annet utslipp og overløp. Konkret gjelder det å oppfylle de kravene til tilstanden i vannmiljøet, som er angitt i vannplaner og EUs vannrammedirektiv. Og det er stadig sterkere ønsker om håndtering av overflatevann, samt mer biologisk mangfold i overvannsprosjekter og avløpsprosjekter.

Derfor skal de danske vassdragene, innsjøene og kystlinjene ha en bedre økologisk tilstand enn tilfellet er i dag. Vi bør gjenfinne ambisjonene for vannmiljøet fra 80- og 90-tallet og se på muligheter og gevinster ved en forsterket innsats for et rent vannmiljø. Det vil komme dansk natur til gode, og også sette en vannmiljøstandard som skaper teknologieksport. 

Komplett rådgivning innen vassdrag og innsjøer

NIRAS har mer enn 40 eksperter innen vassdrag og innsjøer som jobber fra kontorer i hele landet. Vi er biologer, sportsfiskere, naturgeografer, havsvømmere og ingeniører av bakgrunn, men vi er alle ’vannerder’. Vi er forskjellige, og det er derfor er vi et av landets sterkeste lag – fordi mangfold gir mer helstøpte løsninger for vassdrag, elvedaler og de andre leddene i det blå trådnettet.

Våre ekspertrådgivere har dyptgående biologisk ekspertise og har de siste 10 årene gjennomført mer enn 100 prosjekter – for eksempel forundersøkelser, detaljprosjekter eller tilsyn og byggeledelse på prosjekter, samt prosjekter innen EUs program for miljø og klima (LIFE), Natura 2000 og atskillige prosjekter utført på kommunenes eget initiativ. I tillegg til dette har vi utført en rekke vann- og naturprosjekter for forsyningsselskaper.

Vi tilbyr ekspertrådgivning innen:

 • Naturprosjekter og naturvern
 • Vannplaner og naturplaner
 • Vannrammedirektivet
 • Vassdrag og innsjøprosjekter i forhold til klimatilpasning
 • Vassdrags- og naturrestaurering samt økologisk kompensasjon
 • Vassdragsforvaltning
 • Vassdragsloven, -restaurering, -regulering
 • Undersøkelser av vannkvalitet, biologisk mangfold og økologisk tilstand
 • Biomanipulering
 • Naturforvaltning, jordbruk og fiskeoppdrett
 • Lov om dyrevelferd
 • Vannmiljø og anlegg i forbindelse med infrastrukturprosjekter (restaurering)

Faglig lidenskap for vannmiljøet

Tilnærmingen vår er basert på høy faglig kvalitet og lidenskap for vannmiljøet. Slik leverer vi helhetlig vannplanlegging ut fra HELVA-konseptet (helhetlig vannplanlegging), hvor tverrfaglighet er sentralt, og spesialitetene er de naturbaserte løsningene for kreativ klimatilpasning i utkanten av byer, der biologisk mangfold og rekreative områder integreres i løsningene.

Nedenfor er en rekke eksempler på steder i Danmark som i dag har et bedre natur- og vannmiljø som følge av ekspertrådgivning fra NIRAS’ spesialister innenfor vassdrag og innsjøer: Ringsted Ådal, Værløse flybase, Sillebro Ådal, Karlstrup Mose, Ledreborg Å, Usserød Å, Suså – vi kunne nevne mange flere.

Vil du vite mer?

Eivind Bøe

Eivind Bøe

Market Director

Oslo, Norway

Se også: