PNC og NIRAS bistår med utvidelse av Bekkelaget renseanlegg

Kontrakt Bekkelaget Renseanlegg

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune bygger nytt renseanlegg i forbindelse med at kapasiteten på Bekkelaget skal utvides til dobbel kapasitet. Entreprenøren PNC er tildelt maskin- og prosessentreprisen og NIRAS er veldig glade for å ha blitt valgt som rådgivere til jobben. Det vil være umiddelbar oppstart på prosjekteringsarbeidene og selve byggingen skal stå ferdig i 2020.

11. mai, 2017

Etter at utvidelsen er gjennomført, vil anlegget ha kapasitet til å motta avløpsvann fra 490 000 personekvivalenter, og inkludert regnvann/smeltevann skal anlegget kunne behandle ca. 85 millioner m³ avløpsvann per år. Innkommende avløpsvann med en tilførsel opp til 3,5 m³/s vil kunne behandles biologisk i til sammen åtte biobassenger, hvorav fire bassenger er nye. Ved økende tilførsel vil avløpsmengdene 3,5-7,0 m³/s behandles med direktefelling over nye forsedimenteringsbasseng, og føres direkte til ny utløpsledning som ble installert i forbindelse med Midgardsormen-prosjektet.

Slambehandlingen kompletteres med to nye råtnetanker, et nytt slambygg og nytt fettmottak. Biogassen som produseres, vil ledes inn på eksisterende gassbehandling for oppgradering til drivstoffkvalitet.

Kontrakt for sprengningsarbeid er nesten ferdig og byggentreprenør hadde oppstart i 2016. Arbeidet som igangsettes nå, omfatter alle maskin- og prosesstekniske installasjoner i det utvidede renseanlegget.

De nye enhetene for vannbehandling bygges tilsvarende de eksisterende. I den nye hallen for forbehandling installeres rister, sandfang og forsedimentering. Avløpsvannet føres deretter til fire nye biotrinn som bygges tilsvarende som de eksisterende biohallene. Det skal installeres 12 nye sandfiltre for sluttbehandling av vannet.

Slambehandlingsanlegget utvides med to nye råtnetanker, nytt lager for utråtnet slam, samt nytt mottak av eksternt fett. Noe utstyr i eksisterende slambygg skal flyttes eller byttes ut.

Med unntak av selve gassbehandlingsanlegget og administrasjonsbygget, er anlegget i sin helhet bygget inn i fjellet.  

Dette er et viktig prosjekt for PNC og NIRAS, som begge ønsker å få brukt sin lange erfaring fra vann- og avløpsprosjekter inn i det norske markedet. Vi får vist vår kompetanse gjennom dette prosjektet, og ser frem til et godt samarbeid med Oslo VAV.

Les også